Ett papper med provfrågor och en penna

Nationella prov – anpassade eller inte?

Nu har de nationella proven dragit igång över landet och vi är många som kommer ihåg provtillfället med både glädje och vånda. Om man har en funktionsnedsättning så kan man till viss del få proven anpassade. Men räcker den anpassning av proven som görs idag för elever med en funktionsnedsättning?

Vi reder ut det hela med Wern Palmius, rådgivare från den östra regionen, som är stark kritisk till hela upplägget och den tonvikt som proven har fått i skolan.

- De nationella proven är inte främst till för att mäta elevernas kunskap i förhållande till kunskapskraven. De är främst till för nationell statistik. Denna används för att se hur undervisningen fungerar, för att se förändringar över tid och för att jämföra resultat mellan olika områden och huvudmän. Det kräver att proven har samma struktur. Dagens nationella prov anpassas därför inte i tillräcklig grad och framförallt inte för den elevgrupp som vi har. Det finns många exempel på när eleverna redan från start går mot ett misslyckande av proven då instruktionerna för genomförandet helt enkelt inte möjliggör något annat.

Hur menar du då?
- De nationella proven är hårt reglerade i utformningen just för att vara jämförbara. Skickliga skolor lär barn med dyslexi att läsa med öronen, alltså att lyssna på text. Men det hjälpmedlet får man inte ha med när det är provtillfälle. Barn med koncentrations- och uppmärksamhetsproblematik kan behöva få frågeställningarna i proven förtydligade och få möjligheter att ställa frågor i provsituationen och det här är bara två exempel.

Man ska aldrig utsätta en elev för en prövning som man på förhand vet att eleven kommer misslyckas med. Vår elevgrupp har redan sådana erfarenheter, skolan ska inte bidra med en till. - Wern Palmius

Så vad borde man göra för att det ska bli bra för eleven?
- I skollagen 1 kap 10§ står det att all utbildning som rör barn under 18 år ska ha barnets bästa som utgångspunkt. Med det i ryggen så borde man anpassa provet efter elevens förutsättningar så att eleven på ett rättvisande sätt får visa sina kunskaper. Har man gjort omfattande anpassningar utöver de enligt anvisningarna tillåtna får man stryka just detta prov från den nationella insamlingsstatistiken, men ändå ge barnet ett bevis på att den lever upp till kunskapskraven, vilket vore det bästa.

Men kan man verkligen få ett betyg då elevens nationella prov har anpassats och förändrats?
- Absolut. Enligt läroplanen ska läraren vid betygssättningen utnyttja all tillgänglig information om elevens kunskaper i förhållande till de nationella kunskapskraven och göra en allsidig bedömning av elevens kunskaper. Det finns ingen beslutad relation mellan provresultat och betyg. Ett barn kan mycket väl ha nått de kunskaper man ska nå i ett ämne men ändå inte klarat de nationella proven efter anvisningarna. Det kan vara två helt olika saker.

Av: Anders Lager

Publicerat onsdag 4 mars 2015 Granskat torsdag 14 juli 2016