När du har frågor om bedömning och betyg

Får eleven använda sina alternativa verktyg i provsituationen? Hur ska jag tolka undantagsbestämmelsen? Är det skillnad på läs- och hörförståelse? I bedömningstider kan frågorna vara många. Hos oss hittar du svaren på flera av dem.

Lennart Hansson är rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och han svarar på frågor i myndighetens frågetjänst Fråga en rådgivare. Han säger att tjänsten tar emot många frågor som rör bedömning.

– Ja, framför allt om undantagsbestämmelsen och hur man ska tillämpa denna pysparagraf, som de flesta säger. Det är väl känt att den är svårtillämplig, det har även Skolverket identifierat. Men även om bestämmelsen är svårtolkad är den nödvändig att ha. Syftet med den är ju att skapa förutsättningar för elever med funktionsnedsättning, som annars inte har möjlighet att nå ett visst betyg.

Hur ska undantagsbestämmelsen tolkas?

– Först och främst har läraren tolkningsföreträde och bedömningen ska göras lokalt, det innebär att en statlig myndighet som vi inte kan säga ja eller nej. Vi kan bara resonera kring själva bestämmelsen. Bestämmelsen finns till för elever som har en funktionsnedsättning som inte är av tillfällig natur. Då är det många som undrar vad som menas med "tillfällig natur". Svårigheter som orsakas av till exempel sociala omständigheter, familjeförhållanden eller att eleven är nyanländ omfattas inte av bestämmelsen. En funktionsnedsättning är inte av tillfällig natur, även om den förändras i ett livsperspektiv. Flera undrar sedan vad som menas med "liknande personliga förhållanden" men det finns ingen ytterligare förklaring till det. Det är skolorna själva som ska avgöra, men jag förstår att det inte är lätt.

Besvarad fråga: Vad menas med personliga förhållanden i undantagsbestämmelsen?

Fler frågor och svar om undantagsbestämmelsen

Finns det några vanliga missförstånd gällande bedömning som vi kan passa på att reda ut?

– Ett missförstånd som kanske finns hos lärare fortfarande, men definitivt hos vårdnadshavare, är att man inom undantagsbestämmelsen kan ta bort ett utbildningsmoment, något som eleven har svårt med. Så är det inte. Det är först vid betygstillfället som bestämmelsen kan tillämpas. Fram till dess är det stöd och anpassningar som gäller, så att alla elever ska klara kunskapskraven.

– Sen får vi ibland poängtera att även bedömningssituationen och bedömningsformerna ska anpassas. I Skolverkets stödmaterial står det tydligt att alla elever inte kan redovisa och göra prov på samma sätt. Tvärtom är skolan skyldig att anpassa och till exempel ge längre tid på ett prov eller skapa möjlighet till en muntlig redovisning i stället för en skriftlig. Som lärare kan man känna att tiden inte finns men grunden är att både undervisning och bedömningssituationer ska anpassas efter elevens behov.

Besvarad fråga: Stoppat band, kan vi göra så under hörförståelseprovet?

Besvarad fråga: Vilket betyg kan jag sätta i idrott när eleven har en cp-skada?

Skolverkets stödmaterial Stödinsatser i utbildningen

Får eleverna alltså använda sina alternativa verktyg i provsituationer?

– Här finns det en osäkerhet och lärarna vi pratar med är angelägna om att göra rätt. När det gäller de nationella proven ger Skolverket anvisningar om vilka anpassningar som är godkända för att nationella provet ska tillgodoräknas. De allra flesta har möjlighet att genomföra provet enligt anvisningarna, men rektor kan fatta beslutet att en elev inte ska delta. Gör det som är bäst för eleven. Om du vet att eleven inte har möjlighet att klara provet enligt anvisningarna, låt eleven använda sitt verktyg och skapa förutsättningar för eleven att lyckas. Låt bara bli att skicka in provet om det bryter mot Skolverkets anvisningar. Det är snällare än att låta en elev göra provet enligt anvisningarna, trots att läraren är väl medveten om att eleven inte kommer att lyckas. När det gäller övriga prov är det skolan själv som avgör hur de ska anpassa bedömning och provsituationen.

Besvarad fråga: Är det inte ologiskt att elever inte får använda sina verktyg i provsituationer?

Besvarad fråga: Vad anser ni när det gäller användning av miniräknare vid nationella prov?

Kan man bedöma läs- och hörförståelse på samma sätt?

– När det gäller förståelse av innehållet i en text går det att jämställa läsande och lyssnande. Det finns elever som i huvudsak läser med öronen och har god förståelse av text.

Besvarad fråga: Hur ser ni på skillnaden mellan läsförståelse och hörförståelse?

Besvarad fråga: Kan man tillämpa undantagsbestämmelsen för alla delar av kunskapskraven?

Besvarad fråga: Hur ska jag bedöma i engelska för en elev som inte skriver?

Du kan också Fråga en rådgivare

Myndighetens tjänst Fråga en rådgivare ger svar på frågor som handlar om pedagogiska konsekvenser av en funktionsnedsättning. Här finns massor med frågor som redan är besvarade. Texten ovan ger bara några exempel. Du kan också själv ställa en fråga.

Läs mer om Fråga en rådgivare

Se frågor och svar om bedömning och annat

Publicerat torsdag 29 november 2018