Östervångsskolan LundFoto: Drago Prvulovic/MalmöBild AB   2010-10-21

Möjlighet att söka statsbidrag för verksamhetsåret 2014

Nu kan skolhuvudmän ansöka om bidrag för att utveckla sin verksamhet eller skapa nya verksamheter för elever som är döva, hörselskadade eller har grav språkstörning. Syftet är att öka elevernas måluppfyllelse eller ge dem större valfrihet. Satsningen ska leda till varaktig och stabil verksamhet.

Bidraget ska leda till en varaktig och stabil verksamhet för eleverna och ges för:

  • Kvalitetshöjande insatser som stärker måluppfyllelsen för elever som är döva eller hörselskadade eller har en grav språkstörning och är i behov av teckenspråk.
  • Ny eller utvidgad hörselverksamhet i kommunal och enskild regi.

Måluppfyllelsen ska öka

Specialpedagogiska skolmyndighetens uppföljningar av elevernas resultat visar att elever som tillhör specialskolans målgrupp i lägre utsträckning än hörande elever når de nationella målen för utbildningen. Elevgruppen är också i lägre utsträckning behörig till gymnasieskolans nationella program. Dessa skillnader i skolresultat fortsätter på högskolenivå och leder till sämre förutsättningar för att lyckas i yrkeslivet.

Ett tillfälligt statsbidrag för kvalitetshöjande insatser kan sökas av samtliga huvudmän som erbjuder utbildning för dessa elevgrupper. Bidrag ges till personalförstärkningar, kompetenshöjande insatser för lärare, andra utvecklingsinsatser och införskaffande av läromedel.

Möjlighet att välja skola närmare hemmet

Kommuners och enskilda huvudmäns intresse att starta nya eller utöka befintliga verksamheter ska stimuleras. Ett statsbidrag till nya eller utvidgade undervisningsmiljöer kan ge kommuner och enskilda huvudmän möjlighet att exempelvis starta skolor med språkprofil med svenska och svenskt teckenspråk som inriktning samt att inrätta mindre klasser med anpassade lokaler. Syftet med ett sådant bidrag är att öka möjligheterna för eleverna och deras vårdnadshavare att välja en skola närmare hemmet.

Ansökan

Bidraget delas ut via Regeringskansliet och du hittar mer information och ansökningsblankett på Regeringskansliets webbplats. Sista ansökningsdag är 15 december 2013.

Publicerat torsdag 7 november 2013 Granskat måndag 11 januari 2016