Bilden viser en porträtt på Jessica Magnusson

Matematikgaranti för att ge ökad tilltro till egen förmåga

Från och med den 1 juli i år gäller den så kallade Läsa-skriva-räkna-garantin i skolan. För ämnet matematik innebär det att eleverna ska garanteras tidigt stöd om de behöver det för att klara uppsatta mål i ämnet. Vår rådgivare Jessica Magnusson vet mer.

Avsikten med garantin är att kunna upptäcka eventuella behov av extra anpassningar, särskilt stöd eller för den delen extra utmaningar och därmed ge rätt stöd i tid. Garantin minskar risken att elever faller mellan stolarna och ger eleven förhoppningsvis den tilltro till sin egen förmåga som behövs för att kunna utveckla sin förmåga i matematik.

– Yngre barn har ofta en härlig självbild, de kan stolt räkna, ofta långt och länge, men när de kommer till skolan så händer det tyvärr allt för ofta att barnen tappar tilltro till sin egen förmåga och matematik blir något som ses som svårt och obegripligt. Tack vare garantin sätter vi ljuset på elevens utveckling i matematik redan från förskoleklass, säger Jessica.

Språktungt ämne

Matematikämnet är ett språktungt ämne och det krävs att eleverna behärskar och förstår den betydelse olika begrepp får just i matematiska sammanhang. Det är även lätt att tänka att matematik är ett eget ämne isolerat från övriga skolämnen. Det förekommer matematik även i ämnet geografi, hemkunskap, naturkunskap för att ge några exempel. Svårigheter som syns i matematikämnet blir därför ofta även synligt i andra ämnen.

Genom en kartläggning tidigt på hösten i förskoleklass får läraren en bild av vilka insatser och vilken strategi som eventuellt behövs för att stödja eleven i matematikutvecklingen. Det är själva kärnan i garantin. Bedömningen av vilken strategi som behövs för eleven ska göras tillsammans i arbetslaget där kollegor med specialpedagogisk kompetens ingår. Vi på SPSM stöttar gärna arbetslaget i den processen om man känner sig osäker.

Räkna med SPSM

SPSM har under en tid undersökt och tittat på vilket behov som efterfrågas när det gäller matematik och matematiksvårigheter. Dessa resultat analyseras i nuläget och ska mynna ut i ett stödmaterial som kommer att lanseras under 2020. Materialet baseras bland annat på intervjuer med verksamheter som fått uttrycka de behov som de identifierat när det gäller stöd i matematikämnet. Det underlaget tillsammans med relevant forskning kommer att kunna stödja verksamheter på ett smidigt och klokt sett.

– Undersökningen visar bland annat att det inte finns lika upparbetade strukturer för hur man arbetar med upptäckt och åtgärd inom matematik som inom läs- och skriv ute på skolorna. Genom att involvera elevhälsan i strukturarbetet kommer man ofta en bra bit på väg, säger Jessica.

Vidare visar undersökningarna att det finns ett behov av stöd för hur verksamheterna kan undervisa språkutvecklande i matematikämnet. Det finns även ett behov av stöd i arbetet med extra anpassningar, särskilt stöd, val av metod och lärverktyg inom matematikämnet.

Publicerat onsdag 4 september 2019