Lärare på Manillskolan tar emot diplom i R2L-pedagogik

Manillaskolan stärker elevers läs- och skrivutveckling med R2L-pedagogik

Sedan 2015 har Manillaskolan, en specialskola för elever som är döva eller har hörselnedsättning i Stockholm, arbetat med att utveckla Reading to learn (R2L) i sin pedagogik för att stärka elevers läs- och skrivutveckling. Igår eftermiddag bjöd Manillaskolan in både interna och externa intressenter för att berätta om detta arbete. Samtidigt delades diplom ut till 16 lärare som har arbetat enligt R2L-principerna.

Reading to learn (R2L) är en språkstöttande och språkutvecklande pedagogik som inkluderar alla elever oavsett språknivå, där alla elever får möjlighet att utvecklas och känna att de kan. Reading to learn är en pedagogik som utvecklades år 2000 och som har visat sig vara effektivt för andraspråkslärande elever. Det är dock första gången som R2L används i ett sammanhang där det svenska teckenspråket används som ett medierande språk i undervisningen. Reading to learn har kort sagt följande delar: förberedelse för läsning, textmarkering, skriva stödord och skriva gemensam text. I alla delar fungerar det svenska teckenspråket som ett medierande språk som förklarar innebörden av en text på svenska.

- Vi har sett fantastiska resultat hos våra elever sedan våra lärare började tillämpa R2L-principerna i sin undervisning, berättar Ann-Sofie Montelius, rektor på Manillaskolan. Det är en demokratisk pedagogik som verkligen inkluderar alla elever oavsett språkbakgrund.

Flera års arbete

Det började med att lärarna fick en introduktionsföreläsning om Reading to learn under vårterminen 2015. Sedan inleddes en kompetensutvecklingsinsats under totalt tre terminer där hela skolan involverades. Lärarna har sedan successivt implementerat principerna inom Reading to learn i sin undervisning och kontinuerligt fått möjlighet till feedback och individuell handledning. Som förstelärare i språk på Manillaskolan ansvarar Åsa Helmersson för att genomföra tillfällen för kollegialt lärande, såsom workshops, handledning och att nya lärare får introduktion i R2L.

- Vi har alltid haft fokus på att våra elever ska utveckla två fullvärdiga språk, både svenskt teckenspråk och svenska, berättar Åsa Helmersson. Samtidigt har vi haft svårt att knäcka läs- och skrivkoden hos vissa elever. Med R2L märker jag och mina kollegor att vi lyckas utveckla alla elevers förmågor, inte bara elever som redan kan läsa och skriva.

Större självförtroende och motivation

Tidigare var det mycket fokus på hur elever ska utveckla sig själva och att elever hade svårt eller hinder i sitt lärande. Numera är det större fokus på hur lärare kan designa en undervisning som utvecklar elevers förmågor. Ann-Sofie tycker att resultatet har blivit över förväntan.

- Med R2L ser alla elever samma texter, olika ord och fraser och kan delta tillsammans, berättar Ann-Sofie. De får öva på att tillsammans med sina klasskamrater uttrycka sig enkelt och tydligt och konstruerar texter. Genom att alla elever får lära sig gemensamt lär de sig mer. När alla elever hänger med är de mera delaktiga i lektionen och får känna att de kan. Inte bara det, de får också större glädje i klassrummet och utvecklar större självförtroende och motivation.

Ökad glädje i klassrummet är ett budskap som återkommer flera gånger. Under eftermiddagen presenterade fyra av de sexton diplomerade lärarna hur de har arbetat med Reading to learn i sin undervisning. Alla berättade om hur deras pedagogik har lett till ökad glädje hos sina elever, som också påverkar deras engagemang i sitt lärande positivt.

- Även om R2L kräver lite mer av lärarna genom att de förbereder till lektioner på ett helt annat sätt blir samtidigt undervisningen roligare, menar Ann-Sofie. Det händer mer i klassrummet. Jag tycker att lärarna är idag mera trygga i sin undervisning. De har blivit mer språkmedvetna och arbetar mera strukturerat och medvetet med texter i sin undervisning.

Öka elevernas möjligheter till fortsatta studier

Enligt läroplanen för specialskolan ska undervisningen i den regionala specialskolan bidra till att elever utvecklar två språk, svenskt teckenspråk och svenska, samtidigt som de även ska utveckla kunskaper i alla skolämnen. Målet är att öka elevernas möjligheter till fortsatta studier och delaktighet i samhället. För att R2L ska bidra till detta och få de positiva effekter och de resultat som skolan tror är möjliga krävs det att alla lärare är villiga att lära nytt genom att delta i den läroprocess det innebär att utveckla ett nytt pedagogiskt förhållningssätt. Även om Manillaskolan har arbetat med att utveckla R2L-pedagogiken i drygt fem år är utvecklingsarbetet långt ifrån klart.

- R2L är inget "quick fix" och absolut inte ett ensamarbete, avslutar Ann-Sofie. Det är en ständig utvecklingsprocess som hela skolan är involverad i.

Fakta om Reading to learn

Reading to learn (R2L) är en pedagogik som har utvecklats av Dr. David Rose från Sydney University i Australien. Syftet med pedagogiken är att designa en undervisning som utvecklar elevers förmågor att läsa och skriva. Strategierna i R2L används inte enbart i språkämnen utan också i andra ämnen där fokus ligger på texter. Strategierna är samma för alla ämnen även om innehållet skiljer sig åt. Normalt förbereder läraren elever på en text, ger dem uppgifter kopplat till texten och vidareutvecklar deras lärande kopplat till texten.

Reading to learn med en berättande text på svenska
Publicerat måndag 18 maj 2020