Lugn och lek när barnen får styra

På förskolan Villervallan i Gnarp i Nordanstigs kommun i norra Hälsingland möter vi trygga barn och en lugn personalgrupp. – Tack vare god struktur vid övergångar mellan avdelningar och mellan förskola och förskoleklass har vi skapat tid att vara här och nu, berättar Toli Sjöberg-Olsson, utvecklingspedagog.

Tidigare hade avdelningarna mer vattentäta skott mellan varandra och vägen från småbarnsavdelningen till femårsgruppen var rak och inramad. Det mesta handlade om var barnen skulle här näst och personalen kände inte att de arbetade tillsammans.

– Barnen var som stafettpinnar som mer eller mindre överlämnades i farten. Vi i personalgruppen träffades knappt för att överlämna pinnen, berättar Toli.
Förskolechefen blev därför glad när personalgruppen tog initiativet att arbeta fram ett förslag om ett alternativt arbetssätt. Frågeställningen löd: hur kan vi skapa tryggare relationer och bättre förutsättningar för lärande på vår förskola? I utvecklingsarbetet utgick man bland annat från Skolverkets stödmaterial om övergångar.

Laget för jaget

Att påverka förskolans byggnader skulle bli både svårt insåg gruppen. Dessutom var man överens om att ett gemensamt synsätt och arbetssätt var viktigare än utrymmen och lokalernas utformning. Genom att gemensamt kontinuerligt samtala om och strukturera verksamheten sprider nu personalgruppen ett lugn, inte bara kollegor emellan utan också bland barnen på förskolan.

– Vi strukturerade om grupperna och låter numera de allra yngsta barnen vara tillsammans i en av byggnaderna och de från tre till fem år gå blandat i lokalerna för de äldre barnen. I båda byggnaderna får barnen röra sig fritt mellan de olika utrymmena, vi kallar det för stationer. Vi pedagoger finns på varje station för att möta upp och stötta barnen i sin utveckling, berättar Malin Klingh, förskollärare på Villervallan.

Möts upp med lek

Pedagogerna fördelas på de olika rummen under arbetsdagen och vem som är på vilket rum kommuniceras för barn och föräldrar på morgonen vid lämning i det så kallade vinkrummet. Där finns alltid en pedagog under morgontimmarna redo att ta emot de familjer som kommer. Att möta varje individ skapar trygghet hos både föräldrar och barn vilket ger goda relationer.

– I vinkrummet stämmer vi av noggrant med varje förälder inför dagen på förskolan. Eventuella utflykter, vikarier, om det hänt något särskilt hemma på morgonen eller natten och så vidare. Pedagogen antecknar noggrant i en loggbok som sedan kollegorna har skyldighet att läsa för att vara uppdaterade, berättar Malin.

I vinkrummet ryms förutom barnens hyllor en soffa vid fönstret att vinka från men också ett bord med färgglada byggsatser så att barnen möts av leken direkt i tamburen.

Lunchbuffé recept för att äta mer grönt

Under lunchen får barnen själva ta mat från en buffé, en lyckad satsning för att få barnen att äta mer grönsaker har det visat sig. Barnen har inga särskilda sittplatser under lunchen utan får slå sig ner vid valfri plats vid bordet.

– Vi visar på det här sättet att vi vuxna litar på att barnen kan ta ansvar, vilket de både kan och vill. Självklart finns vi tillgängliga för att stötta när man vill ha hjälp men vi låter dem växa genom att tillåta dem att prova. I det lärandet ingår att tappa och spilla men oj, vad de lär sig fort!, säger Malin.

Mjukare övergångar

De positiva resultaten på förskolan Villervallan tack vare det nya arbetssättet har blivit kommunöverskridande.

– Numera finns en samsyn och en stabilitet i personalgrupperna med mindre frånvaro. Det har lett till en djupare tanke och även förståelse kring läroplanens uppdrag i förskolan, berättar Toli.

Pedagogerna är tryggare med varandra och delar numera generöst med sig av sina kunskaper. Samarbetet har dessutom utvidgats till att arbetsgrupper inom förskola och skola numera samarbetar för att barnen ska få en så smidig övergång till förskoleklass som möjligt.

På chefsnivå har man förstått och anammat vinsterna som arbetet genererat. Eva Fors är utbildningschef i Nordanstigs kommun:

– Engagemanget och intresset för det här arbetet är stort i min ledningsgrupp. Numera har vi en pedagogisk ledare på varje förskola i kommunen. Kommunen har även två utvecklingspedagoger som arbetar överskridande över alla förskolor i kommunen för att öka samsynen och skapa gemensamma forum för diskussion med hjälp av de pedagogiska ledarna, avslutar hon.

Arbetssättet på förskolan Villervallan kommer att belysas djupare i vårt kommande stödmaterial för förskolan. Materialet är webbaserat och kostnadsfritt och lanseras i januari 2017.

Publicerat fredag 18 maj 2018