Lärare i grund- och gymnasiesärskolan behöver kunskap om teckenspråk

Elever med hörselnedsättning i grundsär- och gymnasiesärskola ska ges möjlighet att lära, utveckla och använda teckenspråk. Nu finns ett nytt material som ger lärare kunskap om hur stödet i klassrummet kan utvecklas.

Barns och elevers möjligheter att utveckla teckenspråk är till stor del beroende av lärares egen kompetens. Materialet Lära, utveckla och använda teckenspråk har tagits fram för att ge lärare stöd att upptäcka elevernas kunskaper i teckenspråk och därmed deras utvecklingspotential. Det handlar både om att vara en förebild och att ge förutsättningar för teckenspråksutveckling.

– För den här gruppen elever innebär kombinationen av intellektuell funktionsnedsättning och hörselnedsättning att det blir svårare att tolka och bearbeta hörselintryck. Genom teckenspråk eller tecken kan lärare och andra underlätta kommunikationen och utveckla språket tillsammans med eleven. Vi vet att språket är en förutsättning för lärande och tänkande och en grund för all utveckling, men ofta ställs för låga förväntningar på elevernas förmåga att förstå och uttrycka sig genom kommunikation. De får det stöd som lärare kan, därför behöver lärarna kunna teckenspråk, säger Christina Löf Jansson, rådgivare Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Enligt läroplanen har eleverna rätt att utveckla tvåspråkighet med svenska och svenskt teckenspråk efter sina förutsättningar. Christina och före detta kollegan Eva Ardinge, som utvecklat materialet har arbetat länge med frågor om elevers möjligheter att lära, använda och utveckla svenskt teckenspråk i grund- och gymnasiesärskolan. Deras erfarenheter är att det behövs stöd för att skolor ska kunna följa läroplanen.

– Att lära sig teckenspråket handlar om att få tillgång till ett språk. Det kan underlätta utveckling inom alla områden och bidra till att eleverna lättare kan närma sig kunskapsmålen, menar Christina.

Materialet ger förslag på hur du kan göra i för att utveckla din egen och elevernas förmåga att använda teckenspråk. Två frågor som blir viktiga i sammanhanget är: "Hur ser jag vad eleven kan?" och "Hur bra kan jag teckenspråk?" Ett sätt att få syn på vad som sker i olika situationer är att observera med filmkamera och analysera det inspelade materialet. Det underlättar för att se uttryck för kommunikation som annars kan vara svåra att upptäcka.

– Genom att filma eleven i sitt lärande kan vi se att elever ofta förstår mer än vad vi förväntar oss, avslutar Christina.

Materialet Lära, utveckla och använda teckenspråk finns att beställa eller ladda ner kostnadsfritt från vår webbutik.

Publicerat tisdag 20 november 2018