En tegelvägg med två fönster

Kommentar till riksrevisionens granskning

Riksrevisionen har i sin granskning av Specialpedagogiska skolmyndighetens (SPSM) årsredovisning för 2017 lämnat en reservation, som gäller hur myndigheten tecknat hyresavtal som gäller elevboende kopplade till en av våra skolor. Enligt regelverket borde SPSM ha inhämtat ett godkännande från regeringen innan tecknandet. Myndigheten upptäckte själv felet 2017 och har rättat till felet och vidtagit åtgärder för att säkerställa att det inte kan upprepas.

Den så kallade reservationen gäller ett av fem uttalanden som Riksrevisionen gör i sin berättelse, det som avser "ledningens efterlevnad av tillämpliga föreskrifter för användning av anslag och inkomster".

Skälet till reservationen är att SPSM tecknat hyresavtal som på grund av sin konstruktion kräver ett särskilt medgivande från regeringen, vilket vi inte hade vid tecknandet. Avtalet medförde att myndigheten överskred den av regeringen beslutade låneramen.

Övriga fyra uttalanden i revisionsberättelsen innehåller inga anmärkningar.

- Myndigheten upptäckte själv felaktigheten under 2017 och vidtog omgående åtgärder. Regeringen informerades skyndsamt om felaktigheten och myndighetens arbetsordning uppdaterades för att säkerställa att hanteringen av hyresavtal i fortsättningen genomförs på rätt sätt, säger Ylva Zetterlund, ekonomichef på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

SPSM har också fört en löpande dialog med Riksrevisionen och även redovisat situationen i årsredovisningen.

Publicerat fredag 19 oktober 2018