Elever Alexandra Larsen, Izabelle Melander , Madelene Eklund, Laura Karvinen

Klart med nya regler för åtgärdsprogram

Igår, den 4 juni, fattade riksdagen beslut om ändringar i skollagen bland annat beträffande kraven på åtgärdsprogram. Man vill att reglerna om stöd och särskilt stöd ska bli tydligare och att lärarnas arbete med åtgärdsprogram och dokumentation ska bli enklare.

Beslutet innebär bland annat att en elev som riskerar att inte nå minimikunskapskraven, snabbt ska få stöd i form av extra anpassningar inom ramen för ordinarie undervisning. Först när extra anpassningar har gjorts och eleven fortfarande riskerar att inte nå upp till kunskapskraven ska en anmälan göras till rektor.

– Det blir nu än viktigare för oss att bidra till att man i skolan har tillräckliga kunskaper för att tidigt identifiera elevers behov av stöd, och att man gör de utredningar och kartläggningar som tydliggör stödbehovet. Därutöver måste man ha kunskaper för att aktivt kunna åtgärda detta i den ordinarie undervisningen. Jag uppmanar skolorna att kontakta oss om man upplever att de egna kompetensen inte räcker till, kommenterar Greger Bååth, generaldirektör.

Regeringen har undantagit de situationer där läraren direkt kan bedöma att särskilt stöd kan behöva sättas in relativt omgående. Det kan till exempel gälla i de fall det måste göras betydande anpassningar i skolmiljön för att en elev med funktionsnedsättning ska kunna tillgodogöra sig undervisningen och att skolan ska fungera. Då ska anmälan till rektor för upprättande av åtgärdsprogram göras omgående.

– Det är bra att beslutet innebär att rektors ansvar för upprättande av åtgärdsprogram ligger fast och inte blir beroende av att man som förälder agerar, säger Greger Bååth. Här har regeringen lyssnat på vårt och andras remissvar.

Reglerna för åtgärdsprogram ändras, så de endast ska omfatta de behov av särskilt stöd som eleven har. Om eleven trots extra anpassningar inom den ordinarie undervisningen riskerar att inte nå målen, så ska insatser och ansvar dokumenteras i form av ett åtgärdsprogram.

Betänkandet Tid för undervisning finns på regeringens webbplats

Publicerat torsdag 5 juni 2014 Granskat måndag 11 januari 2016