Insatser för att höja kvaliteten hos skolor

I regeringsuppdraget Samverkan för bästa skola arbetar Skolverket med att höja kvaliteten i olika skolor i Sverige. Specialpedagogiska skolmyndigheten bidrar med kunskap och stöd.

Syftet med uppdraget är att, i samarbete med huvudmän, förbättra elevernas resultat och öka likvärdigheten inom och mellan skolor i Sverige. Med hjälp av Skolinspektionens underlag gör Skolverket ett urval av vilka skolor som bör delta i satsningen. Insatserna ska riktas till skolor med låga kunskapsresultat eller med hög andel elever som inte fullföljer sina studier.

– Satsningen är ett långsiktigt utvecklingsprogram som ska pågå under flera år för de skolor och kommuner som deltar. Vi började med våra träffar i början av det här året, så vi är fortfarande i uppstartsfasen, säger Magnus Viklund, enhetschef för Norra regionen, Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Hjälp från flera håll

Skolverket tar hjälp från flera olika aktörer och kan till exempel ordna med kurser och utbildningar från högskolor som pedagoger och lärare från kommunerna kan gå. 

– Det är Skolverkets uppdrag men de vänder sig till oss på Specialpedagogiska skolmyndigheten för hjälp med sådant som just vi är bra på, till exempel tillgänglighetsfrågor, säger Magnus.

Planer efter identifierade behov

Skolverket och den utvalda skolan eller kommunen tar tillsammans fram en plan. Sedan lämnar Skolverket vidare de uppdrag som passar Specialpedagogiska skolmyndigheten, som därefter gör en mer grundläggande planering tillsammans med skolan eller kommunen.

Roland Widlund, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten är delaktig i flera uppdrag. Några som precis är i uppstartsfasen och några som kommit en bit på väg.

– Det vi bidrar med är de stora övergripande specialpedagogiska frågorna, som till exempel elevhälsa, eller tillgänglighet. Det här gynnar inte bara elever med funktionsnedsättning utan det gynnar alla elever, säger Roland.

En kommun i Norra regionen har problem med skolfrånvaro och där kommer Malin Gran-Landells utredning "Att vända frånvaro till närvaro" – en utredning om problematisk elevfrånvaro, att användas som underlag.

 

Publicerat onsdag 14 september 2016 Granskat fredag 18 maj 2018