Här är alla kommunala förskolor med på tåget

På tre år har de kommunala förskolorna i Upplands-Bro vänt utmaningar till framgång. Navet i utvecklingsarbetet är Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

I Upplands-Bro finns närmare tjugo kommunala förskolor. År 2015 visade deras systematiska kvalitetsarbete på tre stora utvecklingsområden.

– Det handlade om klagomål från vårdnadshavare, pedagoger som upplevde att de saknade verktyg för att möta vissa barns beteende och brister i kunskapen om språkutvecklande arbetssätt, säger verksamhetschef Marie Lindvall Wahlberg.

Utifrån de här resultaten fick förskolecheferna i uppdrag att arbeta med Specialpedagogiska skolmyndighetens Värderingsverktyg för tillgänglig utbildning.

– Som verksamhetschef ska jag stötta förskolecheferna. Vi sökte och fick SIS-medel från Specialpedagogiska skolmyndigheten och kunde därmed driva och dokumentera vårt utvecklingsarbete. Genom myndigheten utbildade vi sedan en pedagog per förskola i värderingsverktyget, säger Marie.

Positiva förändringar i arbetet med tillgänglighet

För att kunna skapa en miljö med en genomtänkt barnsyn satsade kommunen också på kompetenshöjande insatser om autismspektrumtillstånd och handledning för pedagogerna.

– De första positiva resultaten kom redan efter ett halvår. Pedagogerna upplevde ökad professionalitet och antalet klagomål från vårdnadshavare minskade, säger Marie.

Arbetet för ökad tillgänglighet har nu börjat bli en del av vardagen på förskolorna i Upplands-Bro och synen på vad tillgänglighet innebär håller på att förändras i grunden.

– Vi tänker på våra lärmiljöer utifrån fler dimensioner och pratar om såväl fysiska som pedagogiska och sociala förutsättningar. Vi har också börjat arbeta med tydliga rumskoncept. Målet är att alla barn ska förstå vad de kan göra på förskolans olika platser, säger förskolläraren Monica Stohne Öberg.

Agneta Lundbeck-Jansson som är specialpedagog och biträdande förskolechef, berättar att pedagogerna har börjat använda bildstöd i allt fler situationer.

– Bildstödet ger struktur. Tidigare sa vi bara att barnen skulle tvätta händerna när de hade varit på toaletten. När vi satte upp bilder på bland annat vatten, tvål och handduk blev alla momenten tydligare, säger Agneta.

Fler får utbildning i värderingsverktyget

Det krävs uthållighet för att tillgänglighetsarbetet ska fortleva.

– Som huvudman följer vi upp två gånger per termin och i våra kvalitetsdialoger frågar jag alla förskolechefer vad de behöver för att komma vidare, säger Marie.

En annan framgångsfaktor är den tillgänglighetsgrupp som finns på en av enheterna.

– Gruppen består av pedagoger från de tre förskolor som ingår i vår enhet. Jag sammankallar tre gånger per termin och när vi ses kan vi fånga upp situationer där det behövs stöd, säger Agneta.

För att skapa kontinuitet har förskolecheferna beslutat att utbilda ytterligare 60 pedagoger i värderingsverktyget nu i höst.

– Jag är glad att flera får den här kompetensutvecklingen och att vi får med nyanställda i arbetet. Utbildningen och verktyget ger oss en gemensam bas som gör det lättare och roligare att samarbeta, säger Monica.

Text: Annika Wallin

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 4 2018.

Tillgänglighet i digitaliseringsarbetet i Upplands-Bro

Upplands-Bro kommun har låtit tillgänglighetsperspektivet genomsyra även digitaliseringsarbetet. Deras Instagram-konto Diggit syftar till att öka alla medarbetares möjlighet till kompetensutveckling och inspiration.

Publicerat torsdag 28 mars 2019