Funktionshinderspolitiken gör små framsteg

Det har skett en del framsteg för elever med funktionsnedsättning. Men det kvarstår fortfarande arbete innan de får en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Detta konstaterar Skolverket, Specialpedagogiska Skolmyndigheten och Skolinspektionen i sin slutredovisning till regeringen om den funktionshinderspolitiska utvecklingen 2011-2016.

Skolmyndigheternas samlade bedömning är att det varken går att utläsa en positiv eller negativ förändring för inriktningsmålen på en övergripande nationell nivå. Däremot kan myndigheterna se en utveckling till det bättre när det kommer till de delmål som omfattar ökad kunskap om hur skolors och förskolors lokaler kan bli mer tillgängliga. Kunskapen har också ökat om de konsekvenser för barns och elevers kunskapsutveckling som en funktionsnedsättning kan medföra. Skolverket, Skolinspektionen och Specialpedagogiska skolmyndigheten kan även utläsa en ökad kännedom om var skolor kan få råd och stöd i dessa frågor. Skolmyndigheterna konstaterar att mycket arbete dock återstår innan de får en likvärdig utbildning av god kvalitet i en trygg miljö.

Här är inriktningsmålen:

  • Varje barn och elev ska ges förutsättningar att utveckla sina kunskaper så långt som möjligt.
  • Tillgängligheten samt uppföljningen av tillgängligheten för elever med funktionsnedsättning i förskola och samtliga skolformer förbättras.
  • Kunskaperna om funktionsnedsättningar och hur undervisningen kan utformas efter varje barns och elevs behov ska förbättras.

För mer information kontakta Gd Greger Bååth.

Publicerat onsdag 16 mars 2016 Granskat torsdag 17 maj 2018