Fortbildning om NPF gav positiva effekter i Arjeplogs kommun

Fortbildningsinsatser för att stärka kunskaper inom neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) har bidragit till flera positiva effekter för personalen på Kyrkholmskolan och Öbergaskolan i Arjeplogs kommun. Initiativet har bidragit till bättre sammanhållning bland personalen, en mer organiserad lärmiljö och ett stöd för alla elever.

Ola Sonidsson är rektor i Arjeplogs kommun och har ansvar för Kyrkholmskolan, Öbergaskolan och Öberga fritidshem. Som nybliven rektor under hösten 2015 tog Ola initiativet att granska verksamheten. Ola upptäckte att det fanns ett behov av fortbildningsinsatser i personalstyrkan, främst bland skolornas klassassistenter:

– Klassassistenterna har ett väldigt viktigt arbete då de ska underlätta för pedagogerna, därför tyckte jag att det var viktigt att stärka dem i deras roll. Vi såg till att alla aktiva klassassistenter fick gå utbildningen inom ramen för deras arbetstid.

Ola upplever att både klassassistenterna och fritidspersonalen har lyfts i kollegiet som en följd av fortbildningen:

– Förut satt klassassistenterna i ett hörn av klassrummet och de fick rycka in när någon elev blev stökig, nu är de mer delaktiga under lektionerna. Nu känner klassassistenterna hur saker och ting kan organiseras bättre och hur det kan skapas en miljö för att de ska kunna hjälpa till i undervisningen som pedagogerna håller i.

Samtalsdiskussion – en framgångsrik modell

Det var via en rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) som Ola kom i kontakt med studiepaketet om NPF. Ola gav tre specialpedagoger ansvaret att leda fortbildningen för sina kollegor. Personalen delades in i mindre grupper och de fick fritt ansvar att studera studiepaketets innehåll inför de gemensamma träffarna var tredje vecka. På de gemensamma träffarna ledde specialpedagogerna samtalsdiskussionen med personalen, men det fanns möjlighet att diskutera ämnen som personalen själva ville ta upp:

– De behövde inte hålla sig strikt till frågorna i paketet, utan de fick lyfta aktuella händelser som skedde i verksamhet och koppla det till materialet. Detta tror jag bidrog till att det blev en sådan framgångsrik modell bland personalen säger Ola.

Ola upplever att pedagogerna har fått möjlighet till att reflektera kring sitt arbete och att alla pedagoger och övrig personal på skolan har haft behållning av studiepaketet.

Positiva effekter bland personal och elever

Studiepaketet har bidragit till många positiva effekter i verksamheten. En effekt är att det skapats ett forum för att kunna diskutera frågor rörande NPF. Skolorna har tidigare använt sig av en modell som heter Pedagogiska kaféer, då de diskuterat övergripande ämnesfördjupningar. Nu planerar skolorna att ha Pedagogiska kaféer med samma tema som fortbildningen, för att på så sätt fortsätta diskutera och utvecklas i ämnet. Dessutom har sammanhållningen i lärarlaget blivit starkare och bidragit till en vi-känsla bland personalen. Det är inte enbart pedagogerna som påverkats positivt av fortbildningen, den har gynnat alla skolans elever och inte enbart de eleverna med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar:

– Genom att vi organiserar utbildningen gör vi den tillgänglig för alla elever. Detta har i sin tur varit väldigt positivt för exempelvis våra nyanlända elever då de får en tillgänglig lärmiljö och extra stöd.

Studiepaketet har blivit uppskattat bland personalen och snart ska fortbildningen genomföras för tredje gången, vilket innebär att hela personalstyrkan på 45 anställda kommer att vara uppdaterade. Planen är att verksamheten ska fortsätta fortbilda sig inom området och att elevhälsoteamet där rektor, skolsköterska, kurator och specialpedagoger ingår ska fortbilda sig mer på djupet.

Studiepaketet NPF

Studiepaketet NPF vänder sig i första hand till dig som möter barn och elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF) som autismspektrumtillstånd och adhd i ditt pedagogiska arbete, från förskola till gymnasiet.

Publicerat fredag 24 februari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018