Vuxna lyssnar på föreläsning

Fler tar del av våra kompetensutvecklande insatser

När vi summerar 2013 är det framför allt två resultat generaldirektör Greger Bååth vill lyfta fram:

- Antalet deltagare i kompetensutveckling som vi anordnar eller medverkar i, är 50 procent fler 2013 jämfört med 2012. Den stora ökningen beror främst på att fler frågar efter vår kompetens i samband med större arrangemang där vi når fler deltagare.

- För första gången sedan 2000, sjunker inte elevantalet i våra skolor, utan det ökar. Det är glädjande att fler får tillgång till den alternativa lärmiljö som specialskolan erbjuder.

Myndigheten utvecklar allt fler läromedel, medan antal rådgivningsuppdrag ligger ungefär på samma nivå som tidigare år (ca 3 700).

65 procent av dem vi träffat i våra uppdrag under året instämmer i att vårt stöd bidragit till att undervisningen gett elever med funktionsnedsättning möjlighet att nå så långt som möjligt utifrån sina förutsättningar. Identifierade framgångsfaktorer för ett gott specialpedagogiskt stöd är:

  • Tydlighet i överenskommelsen mellan skolhuvudman och myndigheten.
  • Att en bred repertoar av stödformer används i uppdraget.
  • Att elevens synpunkter är beaktade.

I årsredovisningen kan man också notera att ansökningarna om bidrag för särskilda insatser på skolområdet (SIS-medel) har ökat med 30 procent, och de flesta bidragen ges för utvecklingsprojekt. När det gäller bidrag till folkhögskolor har både antalet ansökningar och antalet deltagare ökat marginellt.

Publicerat onsdag 5 mars 2014 Granskat tisdag 12 januari 2016