Heléne Slivka

Fånga upp missförstånd tidigt

En stor andel elever lämnar grundskolan utan godkänt betyg i matematik. Det påverkar både deras privatliv och framtida arbetsliv. Hur kan du som lärare upptäcka om en elev riskerar att hamna i matematiksvårigheter, och vad ska du göra då?

– För att avgöra om en elev är i matematiksvårigheter behöver läraren veta vilken kunskap och erfarenhet av matematik eleven har. Det kan finnas stora skillnader på hur mycket matematik elever har med sig från exempelvis förskoleklass, säger Heléne Slivka som är rådgivare inom Specialpedagogiska skolmyndigheten, SPSM.

Hennes första råd är att vara uppmärksam på vilka matematiska fel eleven gör. Vissa missförstånd kan enkelt redas ut, medan andra kräver mer undervisning.

– Fånga upp missförstånd tidigt, om de etablerar sig kan det kräva mycket energi för att få bort dem. Samtala med eleverna och låt dem förklara hur de tänker.

För att kunna sätta in rätt stöd är Helénes råd att kartlägga svårigheterna. Kan eleven tillgodogöra sig din undervisning? Behöver du ge fler instruktioner eller visualisera mer? Är lektionens struktur begriplig? Räcker tiden? Får eleven rätt sorts laborativt och konkret material? Är eleven i behov av extra genomgångar eller individuell undervisning?

– Varva arbete i matematikboken med spel, praktiska moment och samtal under lektionerna, så att elever som kämpar med matematiken orkar. Det är extra viktigt för yngre elever, så att de inte tappar motivation och självkänsla när det gäller matematik.

Heléne avslutar med ett råd till rektorer.

– Organisera så att det finns stödfunktioner kring matematik, hela vägen från elevhälsan till klassrummet.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 3, 2020.

Publicerat torsdag 4 februari 2021