En föreläsare på scenen och publik som lyssnar

Ett sätt att få forskningen rätt in i klassrummet

Intressant forskning med helt olika perspektiv på temat Rättvis skola, går lätt att relatera till i sin vardag, konstaterar besökarna på Lika värde-konferensen, som avslutades i dag.

En av deltagarna var Elin Östebo, lärarstuderande. Hon berättar att konferensen gav henne väldig inspiration för sitt kommande arbete som lärare.

– De här frågorna måste direkt in i klassrummet, säger Elin entusiastiskt. För mig var föresläsningen om flerspråkighet bäst, den kan jag relatera till direkt, för jag utbildar mig inom svenska som andraspråk.

– Det var intressant att se var diskussionerna har sitt fokus just i dag. Tyvärr kan man bli lite ledsen av att vi inte har kommit längre inom vissa områden, säger Gun Olsson, en av deltagarna. Samtalsgrupperna var väldigt givande. Att direkt i anslutning till föreläsningen få sätta sig och resonera i grupper som bestod av personer med olika kompetens och erfarenheter. Jättebra, konstaterar Gun.

Ett stort tack alla som deltog och bidrog till intressanta föreläsningar och samtal.

Intressanta huvudtalare med helt olika perspektiv

De två huvudtalarna Alan Dyson och Gunnel Colnerud presenterade sin forskning från två olika perspektiv. Alan talade om skolutveckling i relation till samhällsutveckling, och Gunnel berättade om sin forskning som handlar om lärares vardagsdilemman.

Alans budskap var att en skola för alla bygger på ett samarbete mellan olika professioner och samhällsinstanser, inte bara på skolans insatser. Enligt den forskning Alan presenterade grundar sig många av de svårigheter eleverna bär på sociala faktorer, vilka inte kan arbetas bort av skolan. De sociala faktorer Alan lyfter fram är kön, familjens inkomst och etnicitet. En förutsättning för att skapa en skola för alla kräver därför gränsöverskridande samarbete, menar Alan.

Gunnel Colnerud berättade om sin forskning som är nära lärare och elevers vardag. Gunnel har vid två tillfällen, med 19 års mellanrum, kartlagt de dilemman läraren står inför i sitt arbete. Ett dilemma som lärare ofta möter är det att kunna ge alla elever det stöd de behöver. Lärarna ställs inför frågor som; ska stödet ges till de elever som har mest behov och blir det då orättvist för de elever som behöver mindre stöd? Gunnel konstaterar att frågorna lärarna brottas med i dag ser ut på samma sätt som för 19 år sedan.

Andra tankeställare som uppkom under konferensen var exempelvis att komma ihåg att fråga eleven. Det är ofta som eleven själv hittar de allra bästa lösningarna. Vi glömmer det ibland. Mod, var också ett ord som dök upp emellanåt. Var modig, gå utanför boxen, våga tänka nytt, var uppmaningar som cirkulerade på ett väldigt positivt sätt.

Vad är Lika värde-konferensen?

Under två dagar har 250 specialpedagoger samlats i Örebro och tagit del av det senaste av forskningen inom området. Konferensen gick under namnet Lika värde, och arrangerades av SPSM för fjärde gången. Temat för konferensen är forskningen inom specialpedagogiken och årets rubrik var Rättvis skola!

Du kan också ta del

Här hittar du filmerna från konferensen.

Publicerat tisdag 4 februari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016