Grupp av barn som hoppar med händerna högt över huvudet

Ett nytt stödmaterial kan ge elever mer delaktighet i skolan

Alla elever har rätt att känna sig delaktiga i skolan. Erfarenheter visar att elever med funktionsnedsättning ofta möter hinder för det.

I ett nytt stödmaterial presenterar Specialpedagogiska skolmyndigheten hur skolor kan arbeta för att elever med funktionsnedsättning får likvärdiga förutsättningar att vara delaktiga på samma villkor som sina skolkamrater.

– Det är inte elevens funktionsnedsättningar som ska stå i centrum, utan hur elevens lärmiljö ser ut, hur arbetsmomenten och klassrummet är anpassade till eleven eller en grupp av elever, säger Tove Söderqvist Dunkers, utvecklingssamordnare vid SPSM.

Den modell som stödmaterialet bygger på handlar om att undersöka, förstå och utveckla elevers lärmiljö i ett sammanhang. I den utgör elevers perspektiv och erfarenheter tillsammans med observationer i lärmiljön grunden i det praktiska arbetet med delaktighetsmodellen i skolan. Även samförstånd och samarbete mellan lärare, personal i elevhälsan och annan berörd personal är en viktig del i att utveckla möjligheterna till delaktighet i skolan.

Sex delaktighetsaspekter

Med stöd av de sex delaktighetsaspekterna i modellen blir det tydligt vad som är viktigt för att eleven ska känna sig delaktig.

  • Tillgänglighet
  • Tillhörighet
  • Engagemang
  • Samhandling
  • Autonomi
  • Erkännande

– Villkoren för delaktighet är olika i olika sammanhang, de ser olika ut i klassrummet eller på rasten, säger Tove.

I stödmaterialet är lärmiljön för elever med funktionsnedsättning i fokus, men modellen för delaktighet är relevant för alla elever. Den är inte begränsad till skolans arena utan lika angelägen att använda i andra verksamheter, oavsett individernas ålder eller funktionsförmåga.

Utveckling av en teoretisk modell

Stödmaterialet är skrivet av Tove Söderqvist Dunkers, på myndighetens Enhet för forskning och utveckling, och Kristina Szönyi, tidigare medarbetare på enheten. Den bygger på en tidigare FoU-rapport, "Där man söker får man svar", som utvecklade den teoretiska modellen för hur man kan undersöka hur förutsättningarna ser ut i skolsituationen för att eleven ska kunna vara delaktig. I rapporten lyfts elevernas röster och deras förslag på förbättringar för en ökad delaktighet i skolan.

Publicerat måndag 24 augusti 2015 Granskat torsdag 17 mars 2016

Delaktighet- ett arbetssätt i skolan

Där man söker får man svar, FoU-skrift, 2012