En god arbetsmiljö skapar förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö

För att kunna skapa en skola för alla elever behöver personalen få en gemensam grund där varje anställd förstå sitt egenvärde. I slutändan kommer det att skapa en trygg och värdeskapande skola för alla elever, det är man övertygad om på Staffanskolan i Gävle.

På skolan samsas 430 elever från förskoleklass till årskurs 6 tillsammans med en personalstyrka på 80 personer. Här finns en stor variation av språklig och kulturell bakgrund samt elever med olika funktionsvariationer. Skolan har haft utmaningar med elever som utmanar som satt ledarskap och organisationen på prov. Arbetet för att hitta en långsiktigt bra arbetsmiljö och lärmiljö har börjat med en satsning på personalen.

Det är höstlov och eleverna är lediga men personalen är samlad. Föreläsning och workshop kring värderingsverktyget för en tillgänglig utbildning står på schemat denna onsdag förmiddag när Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) är på plats. Staffanskolan driver utvecklingsprojektet En skola för alla, som pågått under ett år och som skolan sökt SIS-medel för. SIS står för särskilda insatser i skolan och är ett utvecklingsbidrag som skolor kan söka från SPSM.

– En skola för alla-projektet hoppas vi ska ge oss i personalen en tydlig riktning om hur vi ska jobba och hur vi ska bemöta både varandra och eleverna, säger Sandra Tapper Höglund, biträdande rektor på skolan.

Studiepaket NPF som gemensam kunskapsgrund

Projektidén började gro för ett par år sedan när Karin Sundström Högberg, socialpedagog på Staffanskolan, hörde ett radioprogram om Kringlaskolan i Södertälje. Förutom ett gediget värdegrundsarbete har Kringlaskolan anpassat sin fysiska lärmiljö efter elevernas behov på ett medvetet och genomtänkt sätt vilket gjorde Karin inspirerad och nyfiken.

– Möbleringsidéerna var ju relativt enkla att sjösätta, vi köpte till exempel skärmar och ståbord och ordnade flexibla utrymmen i klassrummen. Även hjälpmedel för elevernas individuella behov köptes in, säger Karin.

För Staffansskolans personal innebar startskottet en gemensam kompetensutvecklingssatsning där alla arbetslag tagit del av Studiepaket NPF som tagits fram av SPSM.

– För oss var det ett jättebra startskott. Att dessutom få tid att tillsammans ta del av en kurs eller ett studiematerial är ovärderligt. Det skapar en viktig, gemensam grund, säger Karin.

Förutom en gemensam kunskapsgrund som personalen fått genom studiepaketet har arbetslagen diskuterat mycket kring förhållningssätt: Hur når jag eleven och hur kommer jag att tycka att det är värt det?

– När vi pratar om barn som utmanar som ett problem får vi problem. Det handlar om förhållningssätt och vikten av att inse värdet i att bemöta elever som har särskilda behov och som utmanar med respekt, säger Karin.

Sandra och Karin är överens om att resan bara har börjat, samtidigt tycker de att framgångarna hittills är tydliga, inte minst så har målbilden och arbetssättet för att nå dit börjat klarna.

– Som ledare på skolan är det viktigt att jag signalerar att jag tycker att medarbetarna gör ett bra jobb så att de kan förstå hur värdefulla de faktiskt är. Utmaningen för mig är att upprätthålla ett gott engagemang i hela personalgruppen, avslutar Sandra.

Värderingsverktyget som stöd

Den här dagen handlar det om värderingsverktyget för tillgänglig utbildning, ett verktyg som kan användas på organisations- grupp- och individnivå och som skapar förutsättningar för att ringa in utmaningar i arbetssätt och i lärmiljö. Myndighetens rådgivare är på plats för att handleda workshops med värderingsverktyget. Gott engagemang och högt i tak är en bra sammanfattning av dagen.

Resan fortsätter för Staffansskolan även utanför skolans väggar. Täta kontakter med föräldranätverk och kultur- och idrottsföreningar är en viktig pusselbit för ett fortsatt gott resultat. Även eleverna är i allra högsta grad delaktiga i trygghetsarbetet. På skolan genomför man regelbundet trygghetsvandringar med alla elever. Det innebär att eleverna får visa och berätta var på skolan de inte känner sig trygga och vad vi som vuxna kan göra åt det. Toaletter och skymda delar av skolgården är några exempel som pekats ut.

– Det är viktigt att leva upp till det vi lovar, annars blir det svårt konfrontera en elev som brutit en överenskommelse, avslutar Karin.

Publicerat tisdag 9 juli 2019