Elevernas eget ombud

– Ett bra elevinflytande är otroligt viktigt, för det är eleverna som bäst vet hur deras skolvardag ser ut och vad som kan göras bättre, säger Jenny Nilsson, barnombud på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Jennys uppgift är att utveckla elevdemokratin på myndighetens specialskolor runt om i Sverige, som bland annat vänder sig till elever som har en språkstörning, en hörselnedsättning eller som är döva. Hon vill stärka elevernas medvetenhet om sina rättigheter, med särskilt fokus på att utveckla sitt språk och sin språkliga och kulturella identitet.

– Vi har fått till en bra struktur på arbetet med elevinflytande, inte minst genom
det nationella elevrådet, säger Jenny.

Under ett par hektiska dagar träffas representanter från alla specialskolors elevråd. På dagordningen står bland annat utbildning i elevdemokrati och hur eleverna ska få bättre möjligheter att uttrycka sina åsikter i skolan.

– Många frågor i en skolas elevråd tas också upp på andra skolor. Här kan vi lära oss av hur andra arbetar med frågorna, säger Catja Arvidsson, elevrådsordförande på Östervångskolan och en av deltagarna.

Viktigt med tidig återkoppling till eleverna

Eleverna har sammanställt de viktigaste gemensamma ärendena. Det är frågor kring teckenspråkskompetens hos personal som inte är lärare och tvåspråkig miljö. Det är även frågor om hur det är att dela skolgården med andra skolor, verksamheter på rasten och tryggheten i skolmiljön. Det kommer också fram att de vill att elever från de olika specialskolorna ska ha fler möjligheter att träffas.

– Det är bra att vi får lära oss om demokrati och våra rättigheter. Ofta kommer information fram till oss elever när det redan är beslutat, säger Catja.

– Vi bör återkoppla mer till våra elever och se till att de kommer med i beslutprocessen tidigt, fyller Jenny i.

Samtidigt som arbetet med elevdemokrati utvecklas arbetar Jenny proaktivt och långsiktigt för att öka tryggheten för eleverna. Tillsammans med myndighetens läromedelsutvecklare har hon tagit fram Barnrättslektioner som utgår från FN:s konvention om personer med funktionsnedsättning.

– Syftet är att stärka de elever som går i specialskolan och göra dem medvetna om sina rättigheter till att utveckla sitt språk, sin språkliga och kulturella identitet, avslutar Jenny.

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde nr 1 2020.

Publicerat torsdag 1 oktober 2020