Eleverna måste få vara med som alla andra och känna sig delaktiga

På resurscenter syn arbetar Björn Nyqvist med specialpedagogisk rådgivning mot de som arbetar med elever som är blinda eller har en synnedsättning. Hans inriktning är högstadiet och gymnasiet och områdena matematik, NO, samt IKT och tillgänglighet.

Björn har arbetat inom myndigheten sedan 1995 och började då först arbeta med läromedel och hur dessa kan anpassas till elever med synnedsättning. Sedan fyra år tillbaka tillhör han nu istället Resurscenter syn som arbetar nationellt med rådgivning inom just området syn.

–Vi ger rådgivning till pedagoger bland annat genom kursverksamhet på Resurscenter syn. Kurserna riktar sig främst till pedagoger, men det deltar även en del resurspersoner, rektorer och annan personal. Vårt uppdrag är att ge skolorna kompetens att själva arbeta vidare med sina elever och vi hjälper dem att utveckla ett pedagogiskt arbetssätt som fungerar i en klass med både elever som är seende och blinda. Vi har även återkommande elevkurser med olika teman där vi arbetar med eleverna i olika åldersgrupper. Förutom den kunskap vi förmedlar är det är kul att se att eleverna delar så mycket kunskap dem emellan och samtidigt får vi lära oss mycket genom att möta eleverna.

Kurser som ger pedagogerna bättre förståelse

Innan Björn började arbeta på Specialpedagogiska skolmyndigheten undervisade han och var datoransvarig, som det hette på den tiden, på Skärholmens riksgymnasium för rörelsehindrade. Björns roll i de olika kurserna varierar, men några återkommande delar berättar han om, till exempel de delar som riktar in sig på just it-frågor.

–Jag håller bland annat i praktiska datorpass där vi ger pedagogerna möjlighet att prova på att arbeta med elevernas hjälpmedel vid datorerna, till exempel att prova på talsyntes. Jag visar även hur man kan utforma ett Worddokument så att det passar till elevernas hjälpmedel genom sökbara rubriker med mera.

–En annan del i kurserna som jag arbetar med handlar om orientering och förflyttning, där pedagogerna till exempel får lära sig mer om elevers självständiga förflyttning och hur man ledsagar en elev som inte ser.

Många spännande uppdrag

Flera av myndighetens rådgivare har utöver sin rådgivande roll även uppdrag i olika projekt och arbetsgrupper. Björn har bland annat mycket samarbete med avdelningen som tar fram tillgängliga läromedel och är även en av flera rådgivare som fungerar som stöd till skolor som har en elev med blindhet inför och under nationella prov.

–Jag ingår i manusgruppen för framtagning av ett metodmaterial om hur man undervisar elever med blindhet i matematik. Jag och mina kollegor bevakar den digitala utvecklingen för att kunna ge ett bra stöd inom bland annat programmering som från och med i höst ingår i läroplanen för matematik och teknik. Dessutom sitter jag med i Punktskriftsnämnden, som bevakar området och tar fram riktlinjer för hur punktskrift ska skrivas i Sverige.

Ett arbete som kommer någon annan till nytta

–Jag tror att de flesta som arbetar här gör det för att ens arbete ska komma någon annan till nytta. För mig är det att se en elev med blindhet som får en skolgång som fungerar bra på alla sätt, inte bara i undervisningen, utan även i miljön och att eleven får bli en av alla i klassen. När jag ser att eleven mår bra, är delaktig och får vara med som alla andra, då känner jag mig nöjd.

Publicerat fredag 19 oktober 2018