Eleverna är testpiloter för nytt läromedel

Elever och lärare i årskurs 1–9 på Södermalmsskolan i Stockholm är testpiloter och experter när ”Språkklubben för grundsärskolan” tas fram. Samarbetet är värdefullt för både skolan och läromedelsförlaget. 

Förlaget Kunskapsklubbar började samarbeta med Södermalmsskolan när deras material Matteklubben skulle anpassas för grundsärskolan. På skolan ingår sex lärare och närmare 50 elever i grundsärskoleklass i samarbetet. Nästa uppdrag handlade om IT-klubben och nu pågår utvecklingen av Språkklubben. Alla klasser deltar och testar övningarna som är kopplade till olika moment i kursplanerna. 

Lotta Rangne, speciallärare för elever som läser grundsärskolans ämnen, och kollegan Christina Hjelm, specialpedagog på högstadiet i en grupp som läser ämnesområden, uppskattar samarbetet: 

– Att vara en del i utvecklingen har varit fantastiskt lärorikt, som den bästa fortbildning vi har kunnat få. Vi har äntligen hittat ett material som är anpassat för våra elever i grundsärskolan. 

Granskar och omarbetar efter testning

Lotta är medförfattare och samarbetar med Emma Brandberg. De granskar och omarbetar övningarna utifrån de behov som kollegor och elever på skolan ser. Det kan handla om bilder, som måste vara tydliga för att man ska förstå vad som visas eller att kontrasten ska vara tillräckligt god för att någon ska kunna se det bilden visar. Målsättningen är att bilderna ska vara neutrala och passa olika åldrar.

– Eleverna i högstadiet har ofta haft läromedel med bilder som inte passar deras ålder. När vi fick en bild på en drake kunde vi konstatera att det behövdes en ny bild och tog upp det vid återkopplingen, berättar Christina. 

Olika delar som berör språket 

Övningarna består av praktiskt material, ibland i form av ett spel som eleverna kan arbeta med självständigt eller tillsammans. Det finns en inbyggd progression kopplat till elevernas lärande som underlättar lärarens möjligheter att tänka på elevens fortsatta kunskapsutveckling. 

– Varje gång jag säger att vi ska prova något nytt blir mina elever jätteglada. Det här är något de gillar, att de får lyckas och att de klarar av det. De gillar också att de får jobba tillsammans, säger Christina. 

Innehållet bygger på olika delar som berör språket, inte bara det talade språket utan även tecken som stöd som många av eleverna i grundsärskolan använder. 

– Våra elever kan inte kommunicera på samma sätt som grundskolans elever, så formatet hjälper dem att prata tillsammans. Genom att lägga till tecken som stöd har vi också kunnat bidra till ett material som ökar likvärdigheten för eleverna i gruppen, säger Lotta.

Eleverna testar nytt läro-medel

Förlaget Kunskaps-klubbar
utvecklar ett nytt läromedel.
Det heter Språk-klubben för grund-särskolan.
Södermalms-skolan i Stockholm
samarbetar med förlaget.
Elever och lärare i årskurs 1 till 9
är test-piloter och experter.
Samarbetet är värdefullt
för både skolan och förlaget. 

Att utveckla läromedel
är fantastiskt lärorikt

Det är inte första gången som
Södermalmsskolan samarbetar
med förlaget Kunskapsklubbar.

Det började med Matte-klubben.
Det var ett material som de
anpassade för grund-särskolan.

Sen jobbade de med IT-klubben.
Nu arbetar skolan med Språk-klubben.

Sex lärare och 50 elever
är med i samarbetet.
Eleverna går i grundsärskole-klass.

Alla klasser är med.
De testar övningarna.
Övningarna är kopplade till
olika delar i kurs-planerna. 

Lotta Rangne är special-lärare.
Hon jobbar med elever som läser 
grundsär-skolans ämnen.

Lotta har en kollega
som heter Christina Hjelm.
Christina är special-pedagog
på hög-stadiet.
Hennes grupp läser ämnes-områden.

Lotta och Christina tycker
att samarbetet är bra. 

– Det har varit fantastiskt lärorikt
att få vara med.
Det är den bästa fort-bildning 
vi har kunnat få. 

Och läromedlet då, 
blir det bra?

– Ja. Vi har äntligen 
hittat ett material som är anpassat
för våra elever i grundsärskolan. 

De förbättrar materialet
efter att eleverna har testat det

Lotta är med och skriver materialet. 
Hon samarbetar med Emma Brandberg. 
Emma jobbar på förlaget.

Först testar elever och lärare övningarna.
De säger vad de tycker.
Sen granskar Lotta och Emma övningarna.
De förbättrar dem.

Det kan vara bilder som måste bli bättre.
Bilder måste vara tydliga.
Eleverna behöver förstå
vad som finns på bilden.

Elever som inte ser så bra
behöver också kunna se bilden.
Färgerna måste vara tydliga.

Bilderna ska också vara neutrala.
De ska passa olika åldrar.

– Eleverna i högstadiet
har ofta haft läromedel med bilder
som inte passar deras ålder,
säger Christina.

Det fanns till exempel en bild på en drake.
Den kändes lite barnslig.
De tog upp det med förlaget.
De behövde byta ut bilden.

Eleverna tycker om materialet

Det finns olika sorters övningar
i materialet.
Ibland är det språk-spel.
Eleverna kan jobba med det ensamma
eller tillsammans.

Övningarna är först lätta,
sen blir de svårare.
Det är bra 
för då lär sig eleverna mer.
Lärarna kan tänka på
hur eleven kan utvecklas vidare.

– Mina elever blir jätte-glada
varje gång jag säger att 
vi ska prova något nytt.
Det här är något de gillar.
De får lyckas och de klarar av det.
De gillar också att jobba tillsammans,
säger Christina. 

Innehållet i Språk-klubben
handlar om språket.
Men det är inte bara det talade språket.
Eleverna får också öva på
tecken som stöd.
Många elever använder det
i grundsärskolan. 

– Våra elever kan inte tala med varandra
på samma sätt som elever i grund-skolan.
Det här hjälper våra elever
att prata tillsammans,
säger Lotta.

Det låter bra.
– Ja. Vi har lagt till tecken som stöd 
för att få större likvärdighet
för eleverna i gruppen. 

Ladda ner tidningen Lika värde

Den här artikeln kommer från
Lika värde nummer 4, år 2021.

Vill du läsa hela tidningen?
Ladda ner den gratis. 
Den finns i vår webb-butik

Sök stöd för att utveckla läromedel

Det behövs fler läromedel 
för grundsär-skolan. 

Har du ett förlag som vill utveckla läromedel
för elever med intellektuell eller 
annan funktions-nedsättning?
Då kan du söka bidrag från
Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Bidraget kallas produktions-stöd.
Du får både goda råd av oss
och pengar.
www.spsm.se/produktionsstod 

Publicerat måndag 17 januari 2022