Elever i behov av anpassningar vinnare vid samverkan

Arbetet med extra anpassningar är i ett uppbyggnadsskede på många skolor, men det finns också skolor som redan utvecklat ett bra arbetssätt som gynnar alla elever i skolan. Det anser Anna Sjölander, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten, som deltagit i granskningsarbetet bakom rapporten "Skolans arbete med extra anpassningar" som Skolinspektionen släpper idag.

Granskningen har undersökt hur 15 olika skolor arbetar med extra anpassningar utifrån den ändring som genomfördes i skollagen för drygt två år sedan. Tre rådgivare från Specialpedagogiska skolmyndigheten har deltagit i arbetet för att bidra med ett specialpedagogiskt perspektiv.

Genom observationer, intervjuer och en genomgång av dokumentationen i skolan har inspektörer och rådgivare undersökt hur pedagoger, elever, skolledare, Elevhälsa och föräldrar upplever att skolvardagen är utformad för att passa de elever som har behov av anpassningar.

– Vi ser att det finns skolor som fortfarande söker efter ett arbetssätt som gör det möjligt att genomföra extra anpassningar med god kvalitet. Samtidigt har vi också mött skolor som arbetar på ett bra sätt så att alla elever får en likvärdig utbildning med rutiner som andra kan dra lärdom av, säger Anna Sjölander.

Tydlighet skapar förtroende

De skolor som lyckats väl i sitt arbete med att utforma verksamheten efter elevernas olika behov har ett arbetssätt som är tydligt och väl känt, konstaterar hon.

– Det finns en bra samverkan mellan pedagogerna och Elevhälsan inom skolan. Man har goda rutiner för formella möten, och en god möjlighet att få till de informella mötena. Det finns ett förtroende mellan de olika funktionerna i skolan och man har god kunskap om såväl sitt eget ansvarsområde som andras, säger Anna Sjölander.

I och med samverkan mellan de olika funktionerna i skolor som lyckats bra blir det konkreta arbetet med att anpassa undervisningen till elevernas behov framgångsrikt. Pedagogerna vet att de har det konkreta ansvaret för att genomföra anpassningarna, samtidigt som de också vet att de kan vända sig till Elevhälsan för att få mer kunskap och hjälp att utveckla sitt stöd till eleverna.

– Vi har också kunnat se att skolorna som lyckas genomför anpassningarna på ett sätt så att de även om de riktar sig till enskilda elever också passar in i det pedagogiska arbetet och blir naturliga och hjälpsamma för hela gruppen. Ett exempel är att man har en tydlig och återkommande struktur i alla lektioner, berättar Anna Sjölander.

Givande samarbete

Det är första gången som Specialpedagogiska skolmyndighetens rådgivare deltar i en granskning som Skolinspektionen genomför. Samarbetet har varit givande, menar Anna Sjölander.

– Både vi rådgivare och Skolinspektionens inspektörer har haft ett stort förtroende för varandras kompetenser. Tillsammans har vi också fört fram barnperspektivet i granskningen, säger hon.

Publicerat fredag 26 augusti 2016 Granskat fredag 18 maj 2018