Dramapedagogen Maria Kaewsit Engkvist och specialpedagogen Marie Torstensson

Drama utvecklar språket

I en fantasieggande, svartmålad sal, med klättergrepp på ena väggen, pågår dramaövningar för grupper av elever från utbildningen i svenska för invandrare (sfi) i Hässleholm. Eleverna kommer från olika länder och sfi-grupper.

– Jag blir glad. Vi tränar mycket uttal. Man kommer närmare vardagslivet. Det är bra, tycker Hualian Xu, en av eleverna.

Syftet med Hässleholms dramaprojekt är att hjälpa eleverna att utveckla kunskaperna i svenska. Såväl ordkunskap, som förståelse och tal. Genom att under lekfulla former både kommunicera på talad svenska och använda sin kropp, upplever eleverna att de lär sig bättre och lättare kommer ihåg nya ord och begrepp. Samma iakttagelse har lärarna. En positiv sidoeffekt är dessutom att eleverna lär känna varandra på ett mer otvunget sätt, vilket bidrar till att de lättare får kontakt med varandra även utanför skoltid.

Konkret upplevelse av språket

Målgruppen är elever i behov av anpassningar, kompletterad med andra elever som uppskattar att pröva på drama som inlärningsmetod. Totalt har sex dramagrupper ingått i ett projekt under 2014. Dramalektionerna har varit bra för alla, men särskilt bra för elever med funktionsnedsättning och exempelvis för elever som är analfabeter. De har utvecklats och blivit mer aktiva och engagerade, och fått en mer konkret upplevelse av språket, när de också fått möjlighet att använda kroppen.

– För att alla ska förstå varandra, är uttalet viktigt. Däremot bryr vi oss inte om grammatiken under dramalektionerna, utan uppmuntrar eleverna att helt enkelt bara prata på, säger dramapedagogen Maria Kaewsit Engkvist. Hon har bland annat också arbetat som regissör och studie- och yrkesvägledare.

– Att hitta bra dramasituationer som passar för svenska som andraspråk har inte varit helt lätt, men vi har ändå lyckats, fortsätter hon. Vi använder oss av fantasin, där inget är fel, allt är rätt. När eleverna känner sig trygga, vågar de och vi hjälps åt att hitta rätt ord på olika sätt. Det skapar många befriande skratt.

Bidrag för att anställa dramapedagog

– Vi har fått SIS-bidrag från Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM) för att utveckla denna alternativa undervisningsmetod för främst elever med svårigheter att tillgodogöra sig den vanliga undervisningen av svenska som andraspråk. Genom bidraget kunde vi anställa en dramapedagog på heltid, berättar Marie Torstensson, specialpedagog på vuxenutbildningens resurscenter.

– Under året har vi utvecklat och utvärderat projektet vid flera tillfällen. Vi har försökt arbeta i ett relationellt perspektiv, baserat på den tillgänglighetsmodell som SPSM tagit fram. Både eleverna och deras lärare har fått säga sitt och utfallet är positivt. Dramaundervisningen kommer att fortsätta i olika former även efter projektets slut.

Elever spelar teater

Improvisationsövningar som Liftaren är en av de dramaövningar som eleverna på sfi i Hässleholm använt sig av.

Publicerat onsdag 1 april 2015 Granskat måndag 11 januari 2016

SIS-medel

Skolhuvudmän kan ansöka om medel för regionala utbildningsinsatser, sjukhusundervisning och utvecklingsprojekt. Insatserna ska vara riktade till barn eller elever med funktionsnedsättning. Läs mer om SIS-medel