Vi finns med på Barnrättsresan

Specialpedagogiska skolmyndigheten är en av fyra myndigheter som nu finns med i regeringens utökade satsning på barns rättigheter. Totalt 10 myndigheter deltar i kunskapslyftet Barnrätt i praktiken som leds av Barnombudsmannen.

Barnombudsmannen (BO) ansvarar för uppdraget under 2017-2019 och ger särskilt berörda myndigheter stöd i arbetet med barnets rättigheter. Bakgrunden är att regeringen arbetar för att göra barnkonventionen till svensk lag. Som ett led i uppdraget utvecklar BO Barnrättsresan, en modell för att implementera barnkonventionen och höja kompetensen i barnrättsfrågor.

Myndigheternas barnrättsarbete

Ansvarig för Barnrätt i praktiken för myndigheter är Janna Törneman på Barnombudsmannen. Hennes bild är att myndigheterna kommer att ha en viktig roll i genomförandet av Barnkonventionen i praktiken. Vilken roll respektive myndighet spelar för den praktiska tillämpningen av barnkonventionen i Sverige belystes i samtal om de olika myndigheternas utmaningar.

För Skolinspektionen och oss inom Specialpedagogiska skolmyndigheten ska barnrättsperspektivet genomsyra alla verksamheter. Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten handlar det bland annat om hur olika perspektiv och konventioner som vi har att förhålla oss sig till kan kopplas samman. För att vi ska kunna möta den utmaningen planeras en rättighetsgrupp som ska driva arbetet med en samlad integrering av till exempel jämställdhet, tillgänglighet, delaktighet, rättigheter för personer med funktionsnedsättning och barnkonventionen i verksamheten. Målet är att utveckla en rättighetskultur inom myndigheten.

 

Publicerat fredag 19 oktober 2018