Dags att söka till specialskolan

För vårdnadshavare vars barn ska börja skolan eller förskoleklass höstterminen 2017 är det snart dags att ansöka till specialskolan. Vi har frågat Christina Sundquist som arbetar på enheten för rättsfrågor och processtöd på Specialpedagogiska skolmyndigheten hur ansökningsprocessen till specialskolan går till.

Vem kan söka till specialskolan?

Det är barnets vårdnadshavare som ansöker om mottagande i specialskolan. Specialpedagogiska skolmyndigheten har 8 specialskolor med tre olika målgrupper. Barn som kan få plats på en specialskola måste uppfylla ett av följande tre kriterier:

  • Barnet har en kombination av syn- och hörselnedsättning, dövblindhet, där graden av nedsättning är så allvarlig att syn och hörsel har svårt att kompensera för varandra.
  • Barnet är döv eller hörselskadad.
  • Barnet har en grav språkstörning.

Hur söker man?

Ansökningsblanketter finns på www.spsm.se/sokaskola. Av ansökningsblanketten framgår vilka handlingar som ska bifogas tillsammans med ansökan. Ansökan skickas till SPSM, adressen finns på blanketten.

När är sista dag för ansökan?

Ansökan ska ha kommit in till SPSM senast den 15 januari om man vill börja i specialskolan vid höstterminsstarten.

Hur går antagningsprocessen till?

När ansökan kommit in till SPSM skickas en bekräftelse på mottagen ansökan till vårdnadshavarna. Av den framgår bland annat när Nämnden för mottagande i specialskolan och för Rh-anpassad utbildning kommer att fatta beslut i ärendet. Det är skollagens 7 kap. 6 § (2010:800) som anger kriterierna för vilka elever som ska tas emot i specialskolan och som utgör grunden för nämndens beslut. Kriterierna är: "Barn som på grund av sin funktionsnedsättning eller andra särskilda skäl inte kan gå i grundskolan eller grundsärskolan ska tas emot i specialskolan om de:

  1. är dövblinda eller annars är synskadade och har ytterligare funktionsnedsättning,
  2. i annat fall än vad som avses i 1 är döva eller hörselskadade, eller
  3. har en grav språkstörning".

Efter att beslut är fattat skickas en beslutsunderrättelse till vårdnadshavarna inom ca tre veckor.

Hur överklagar man om man nekas plats?

Om nämnden avslår ansökan får vårdnadshavarna tillsammans med beslutsunderrättelsen information om hur man överklagar beslutet. Överklagandet skickas till SPSM.

Våra åtta skolor

Specialpedagogiska skolmyndigheten är huvudman till åtta skolor. Tyngdpunkten på alla skolor ligger på språk och kommunikation, om än på olika sätt eftersom målgrupperna skiljer sig åt mellan skolorna. Skolorna erbjuder en tillgänglig miljö där eleverna ges möjlighet att vara delaktiga efter sina förutsättningar. Alla elever har rätt att förstå och bli förstådda samt rätt till språk- och kunskapsutveckling. Det är då de kan uppnå sin fulla potential. Vi ser alla elever som går på våra skolor som unika individer med små som stora intressen och drömmar.

Östervångsskolan i Lund, Vänerskolan i Vänersborg, Manillaskolan i Stockholm, Birgittaskolan i Örebro och Kristinaskolan i Härnösand är regionala skolor som erbjuder tvåspråkig undervisning i teckenspråksmiljö för elever som är döva eller har hörselnedsättning.

Åsbackaskolan tar emot elever från hela landet och finns i Örebro. Där kan elever som är döva eller har hörselnedsättning i kombination med utvecklingsstörning få tvåspråkig utbildning i teckenspråksmiljö. Elever med tidig dövblindhet, inträffad före barnets vanliga kommunikativa och
språkliga utveckling har startat kan också ha sin skolgång där.

Ekeskolan är en nationell skola i Örebro som erbjuder elever med synnedsättning och ytterligare funktionsnedsättning synanpassad undervisning i skolämnen och undervisning i punktskrift, mobilitet samt självständighetsträning efter elevers individuella behov. Verksamheten jobbar mycket med kommunikation och samspel.

Hällsboskolan, som finns i Stockholm och i Umeå, tar emot elever med grav språkstörning från hela landet. Skolan arbetar med språk och kommunikation på olika sätt för att ge eleverna förutsättningar att nå så långt som möjligt i sin kunskapsutveckling och för att de ska få vara delaktiga och aktiva i olika sociala sammanhang. Om nämnden fattar beslut att barnet får gå på Hällsboskolan innebär det att barnet blir erbjuden skolgång på den ort där det finns plats. Hällsboskolan har idag många sökande och det gör att det kan bli så att man erbjuds plats antingen i Umeå eller Stockholm beroende på vilken ort vi har plats på. Det kan alltså bli så att barnet får sin utbildning på annan ort än den som föräldrarna har önskat. 

Möjlighet till deltidsutbildning på en specialskola

Specialpedagogiska skolmyndigheten erbjuder också möjlighet till deltidsutbildning på en specialskola. Om du som förälder vill att ditt barn ska gå på en skola nära hemmet men ändå få delar av sin undervisning på specialskolan kan du ta kontakt med rektorn på respektive specialskola. Det går att söka till deltidsutbildning under hela året och blanketten hittar du här (PDF-dokument, 74 bytes).

Vad innebär tvåspråkig undervisning

Tvåspråkigheten är tydligt framskriven i specialskolans läroplan. Tvåspråkig undervisning i teckenspråkig miljö innebär att eleverna ska få rika möjligheter att utveckla samt behärska två språk, det vill säga svenskt teckenspråk och svenska. Kommunikationen sker primärt på svenskt teckenspråk, men för elever som önskar det finns möjlighet att få en del av undervisningen på talad svenska.

Skolorna som erbjuder en tvåspråkig undervisning organiserar den tvåspråkiga undervisningen på olika sätt. Målet är dock detsamma: att eleverna ska få en rik tillgång till två språk. De ska få förutsättningar att kunna växla mellan språken och utveckla en språkmedvetenhet genom att samtala, läsa och skriva. Förutom undervisning på svenskt teckenspråk får eleverna tillgång till en kommunikativt stimulerande miljö där de kan kommunicera med andra elever såväl som vuxna utan kommunikativa hinder. De får också tillgång till språkliga förebilder genom att kunna se och följa dialoger på teckenspråk mellan vuxna såväl som mellan äldre elever.

Publicerat torsdag 8 december 2016 Granskat fredag 18 maj 2018
Tillbaka till toppen