Bilden visar en stor grupp människor bortvända från kameran på en skolgård

Bygg rätt för att främja trygghet och goda resultat

När tre olika skolor i Motala kommun skulle bli till en enhet krävdes en rejäl om- och tillbyggnad. Närmare 5000 m2 ska byggas om och 5000m2 ska byggas till för att bli till en skola som rymmer 700 elever från förskoleklass till årskurs 9 samt hela grundsärskolan. För att skapa en tillgänglig lärmiljö tog rektorerna på den nya Mariebergsskolan kontakt med Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM).

Den fysiska lärmiljön i en skolverksamhet är en viktig förebyggande faktor för att olika grupper av elever ska kunna få rätt förutsättningar att känna sig trygga och nå sina mål i skolan. Elever med till exempel en synnedsättning, hörselnedsättning, utvecklingsstörning, med neuropsykiatrisk funktionsnedsättning eller en språkstörning behöver olika typer olika anpassningar i den fysiska lärmiljön. Det handlar om anpassningar som till exempel att välja rätt golvmaterial, väggbeklädnad, ljudabsorbenter, färg, golvmarkeringar, dörrar med mera.

Den nya Mariebergsskolan i Motala hämtade under planeringsstadiet inspiration från bland annat Swiss Cottage School i London, känd och prisbelönad för sin anpassade lärmiljö. För att förankra och bolla sina idéer sökte skolan specialpedagogiskt stöd från SPSM.

– Vad hade vi missat och vilka fallgropar kan vi undvika? var vår utgångspunkt när vi kontaktade SPSM. Mycket går att läsa sig till en hel del när det gäller anpassningar i den fysiska lärmiljön men vi kom till ett läge i där vi tillsammans med arkitekten ville bolla idéer och tankar med SPSM, berättar Lena Kallentoft-Petersson, rektor för särskoleenheten på Mariebergsskolan.

Skolan består av rum med olika arenor där man kan få både avskildhet och samröre med andra. Vidare är skolan är i stort sett ljudisolerad i klass B, tack vare ljudabsorbenter och heltäckningsmattor dämpas onödigt och störande ljud. Det förlängda klassrummet där varje klass har ett basrum och ett delbart grupprum var en central utgångspunkt för om- och tillbyggnaden. Utifrån ett säkerhetsperspektiv finns det smala partier mot korridor från basrum utifrån att man ska veta vem som står utanför och vill in.

Anpassade ytor både inomhus och utomhus

För elever med neuropsykiatriska funktionsnedsättningar har det också skapats trygga utrymmen där eleverna har möjlighet till lugn och ro, både inomhus och utomhus. I anslutning till varje basrum finns ett mindre rum med pentry.

Träningsskolan finns i ett eget hus, men ihopkopplat med övrig verksamhet. På träningsskolan kommer det att finnas 8 basrum. Varje basrum har också ett grupprum i anslutning och en avgränsad utemiljö med en terrass. Årskurserna är färgkodade och i trapporna finns tydliga markeringar för översta och nedersta trappstegen.

– Det är en spännande resa Mariebergsskolan har gjort. Väl genomtänkt och vårt bidrag har handlat om att ge råd och stöd till en föredömlig ljud- och ljusmiljö på skolan. Detaljer som ljusinsläpp och kontrasterande färger är viktiga och direkt avgörande för en elev med synnedsättning till exempel, säger Sofia Trapp, rådgivaren på SPSM som tillsammans med kollegan Thorsten Ydén gett skolan råd och stöd under byggnationens gång.

Förtydligande av uppgifter i artikeln

I artikeln står det om att skolan har lagt in heltäckningsmattor. Heltäckningsmattor är ett sätt att skapa god ljudmiljö men vi vill förtydliga att det då krävs att mattan är av ett material som fungerar ur astma- och allergihänsyn och att mattan också sköts på det sätt som tillverkaren rekommenderar för att den inte ska ge besvär för personer med astma och allergi.

Publicerat onsdag 30 januari 2019