Ett klassrum där en elev får hjälp av en pedagog. Det sitter fler elever vid bänkar.

Brister i stödet till elever – när tar vi tag i det?

Var tredje högstadierektor i Sverige anser att det finns bristande kompetens på deras skola att undervisa elever i behov av särskilt stöd. Ungefär 25 procent av lärarna i den svenska grundskolan uppger att elever i behov av extra stöd inte får det.

Veckan före midsommar kom den stora internationella enkätstudien TALIS (The Teaching and Learning International Survey) som jämför villkor för lärare och rektorer och hur de påverkar elevers lärande. Situationen i 48 länder jämförs, bland annat 31 OECD-länder och samtliga nordiska länder.

- Det är en oroande bild som lärare och rektorer ger. Av alla deltagarländer i studien så har till exempel Sverige lägst andel högstadielärare som anger att skolan ser till att eleven får extra stöd om den behöver det. Det är inte värdigt ett land med ambitioner att vara en kunskapsnation. Hur en skola klarar av att ge goda förutsättningar till elever i behov av stöd är ofta en indikator på om skolan även i övrigt håller hög kvalitet, säger Fredrik Malmberg generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Kompetensutveckling för att kunna ge särskilt stöd

Undervisning för elever i behov av särskilt stöd är det område som lärarna helst vill kompetensutveckla sig inom. Drygt 8 100 svenska lärare har svarat på TALIS-enkäten och när de ombeds rangordna vilket område de ser störst behov av kompetensutveckling inom, kommer undervisning för elever i behov av särskilt stöd näst högst.

Den vanligaste orsaken, enligt enkätsvaren, bland både rektorer och lärare att inte delta i kompetensutveckling var att det krockade med arbetsschemat och att kompetensutvecklingen var för dyr.

- Vi erbjuder runt 600 olika kurstillfällen varje år runt om i landet för att lärare och rektorer ska höja kompetensen kring att undervisa elever med behov av särskilt stöd. Kompetensutveckling hos oss är kostnadsfri men det är klart att det är en ansträngning för skolan att fortbilda personal. En ansträngning som vi hoppas att skolhuvudmännen hjälper skolorna att göra! De här uppgifterna från TALIS-studien visar tydligt på att kompetensutveckling måste till och att både rektorer och lärare ser ett stort behov av det, säger Åsa Vikström, chef över verksamhetsområde Specialpedagogiskt stöd inom myndigheten.

Specialpedagogiska skolmyndigheten ger stöd i form av rådgivning, utredning och kompetensutveckling. Kurser, tematräffar och aktiviteter ges på många orter runt om i landet och en stor del av utbudet ges som nätbaserade kurser för att det ska vara lättillgängligt. Det finns också kompetensutvecklande stödmaterial för skolor och skolhuvudmän att använda för att höja kvaliteten i verksamheten.

- TALIS-studien ger perspektiv på var de verkligt stora behoven inom svensk skola finns idag för att kunna erbjuda en undervisning av god kvalitet. Genom att jämföra oss med andra länder så blir det tydligt att fokus måste läggas på frågan om särskilt stöd. Och nu, nu är tiden att ta tag i det, avslutar Fredrik Malmberg.

Publicerat fredag 12 juli 2019