Ulrika Ivarsson och Elin Jälmbrant i klassrummet

Bred satsning på visuellt stöd för att stärka kommunikationen

På grundskolorna i Umeå håller bilder och symboler på att bli en naturlig del av kommunikationen i klassrummen. Det visuella avlastar arbetsminnet, stöttar i genomförandet av uppgifter och synliggör begrepp.

För några år sedan använde lärarna i Umeås grundskolor ofta bilder när de skulle presentera dagens schema. Men få hade kunskap om hur symboler och bilder kan ge eleverna stöd i att uttrycka sig, processa information och genomföra uppgifter.

– Det här blev tydligt när vi utvärderade stödet i ett femtiotal elevärenden, berättar Ulrika Ivarsson som är speciallärare vid Kompetenscentrum för språk och kommunikation vid Umeås centrala elevhälsa.

Flyttat ut stödet till klassrummen

Upptäckten ledde till projektet Visualisera mera, som pågick under två år fram till hösten 2018. Ambitionen var att flytta ut symbol- och bildstödet från speciallärarna till varje klassrum i grundskolan.

– Eleverna är i den ordinarie undervisningen större delen av skoldagen och i varje klass finns elever som behöver språk- och kommunikationsstöd i alla ämnen, säger Ulrika.

Det första steget var att ge all personal i förskolan och skolan tillgång till bilder och symboler. Därför köpte kommunen licens till ett program med en stor bilddatabas. Därefter fick kollegiet utbildning i språk, didaktik och kopplingen till kunskapskraven.

– Det räcker inte att ge skolpersonalen tillgång till bilder och uppmana dem att använda dem. Då kan resultatet bli obegripliga rebusar. Det krävs en språklig medvetenhet för att kunna välja rätt mängd bilder och förstå vilka bilder som ger stöd, säger Elin Jälmbrant som är logoped på Kompetenscentrum språk- och kommunikation.

Filmade lektioner och gemensamt lärande

Under det andra projektåret var Ulrika, Elin och deras projektkollega ute på tre utvalda skolor tio timmar i veckan.

– Vi gav handledning och praktisk hjälp. Vi filmade också några lektioner och det var mycket uppskattat. På filmerna kunde kollegorna få syn på hur taltempo, bildval och presentation av bilder påverkade elevernas kommunikation och förståelse, säger Elin.

Det gemensamma lärandet, och att rektorerna hade satt upp långsiktiga mål för arbetet på skolorna, har varit två framgångsfaktorer, menar Ulrika och Elin.

Fler elever kan uttrycka sig

Nu är projektet över, men arbetet med att visualisera undervisningen fortsätter med stöd av Kompetenscentrum för språk och kommunikation.

– Vi får höra att många elever har blivit mer självgående. Det gör att lärarna får mer tid för dem som behöver extra stöd. Vi kan också se att fler elever yttrar sig i klassrummen. Vid spontana samtal kan läraren enkelt söka på begrepp och direkt få fram symboler och bilder på smartboarden. Effekten blir att fler elever förstår och kan uttrycka sig, säger Ulrika.

Text Annika Wallin

Artikeln är tidigare publicerad i tidningen Lika värde 3-4 2019

Projektet Visualisera mera

Bidrag till utvecklingsprojekt

Umeå kommun fick bidrag för utvecklingsprojekt från Specialpedagogiska skolmyndigheten till projektet Visualisera mera. Har ni en projektidé som syftar till ökad måluppfyllelse eller ökade kunskaper om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning? Då kan ni ansöka om bidrag till utvecklingsprojekt. Sista ansökningsdag för läsåret 2020–2021 är den 13 december 2019. 

Publicerat tisdag 5 november 2019