Bli bättre på att använda it i lärandet

En av de stora fördelarna med it i lärandet är att pedagogen kan anpassa undervisningen efter varje elevs specifika behov. Men finns det några mer övergripande råd hur alla lärare och elever bäst kan använda it?

- En viktig del är att lärare får möjlighet till fortbildning, säger John Hanson som är rådgivare inom it i lärande på Specialpedagogiska skolmyndigheten (SPSM). Ett bra och enkelt sätt är att arbetslaget har en återkommande punkt på sina möten. Ofta kan kollegor lära väldigt mycket av varandra. Men det måste finnas tid att prata och diskutera.

Specialpedagogiska skolmyndigheten kan hjälpa skolor och kommuner att hålla sig uppdaterade både genom kursverksamhet och med stödinsatser på enskilda skolor som ansökt om specialpedagogiskt stöd.

- Vi anordnar till exempel temadagar, kurser och distanskurser, berättar John. I de flesta kommuner finns även Skoldatatek. De får stöd från oss på SPSM och har som främsta uppgift att utbilda lärare om it och alternativa verktyg.

SPSM kan också ge råd till en kommun eller skola som ska köpa in datorer, pekplattor eller liknandetill elever med funktionsnedsättning.

- Ibland kan det såklart bli en balansgång mellan rådgivning och att förespråka en viss produkt, men vi försöker alltid visa på funktioner mer än verktyg. Om en skola eller kommun vill ha råd vid inköp av hårdvara eller mjukvarautgår vi alltid från vad det ska användas till. Oftast finns flera alternativ från flera olika producenter, förklarar John.

Ibland har elever som fått till exempel en pekplatta vägrat använda den eftersom de känt sig utpekade. Det bästa är om alla elever har en pekplatta, laptop eller liknande som de kan använda på det sätt som passar bäst för dem. Men det ställer höga krav på att lärarna får möjlighet att sätta sig in i både teknik och arbetsmetoder. Verktygen finns ofta, men kunskapen om dem kan saknas eller vara bristfällig.

Även om alternativa verktyg går att använda inom de flesta områden är det än så länge vanligast där det finns en koppling till läs- och skrivsvårigheter/dyslexi. Men här finns det lösningar som underlättar för de allra flesta elever.

- Att lyssna på text - eller läsa med öronen, som vi brukar säga – är bra för många. Det finns olika metoder att få en text uppläst. Många kommuner har dessutom avtal med Inläsningstjänst. Alla läromedel går att få inlästa. Även biblioteken kan hjälpa till genom att ge inloggning till den digitala tjänsten Legimus där man kan låna inlästa böcker gratis om man har ett läshinder. Det fungerar mycket lättare idag än för fem år sedan. Det viktiga för lärarna är bara att känna till vilka tjänster som finns och hur man bäst använder dessa.

Avslutningsvis poängterar John hur viktigt det är med tidiga insatser.

- Ju snabbare vi upptäcker var det finns problem eller svårigheter, ju snabbare kan vi också hitta ett sätt att lösa dem på så att alla elever får en utbildning som är anpassad efter deras förutsättningar. Men sedan måste man också vara vaken för förändringar. Både hos eleven och vad det gäller teknik och metoder. Det är därför samtal, diskussioner och fortbildning är så avgörande.

Publicerat fredag 10 februari 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018