Per Ekström och Fredrik Malmberg i samtal med Christina Forsberg på Tillitsdelegationen.

Besök från Tillitsdelegationen

Tillitsdelegationen ska stödja statliga myndigheter att utveckla en mer tillitsbaserad styrning och ledning. För att lyssna in SPSM:s erfarenheter och arbete besökte delegationens ordförande Christina Forsberg myndigheten tillsammans med Emma Sterky och Anna Paulhoff.

På Campus vid Fredhäll i Stockholm håller syrenerna på att spricka ut i blom. Gör det ont när knoppar brister? Det är en fråga som har relevans även i förändringsarbeten. Utveckling är något som står på SPSM:s agenda nu. Fredrik Malmberg, generaldirektör på SPSM, berättade om vägen fram till myndighetens Målbild 2022 som grundas på myndighetens uppdrag och de behov som finns när det gäller utveckling och lärande hos barn, elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning. Det är en offensiv målbild med siktet inställt på att kunna ta fyra aktörsroller.

Målbild 2022

  • SPSM ska vara en främjande och förebyggande stödaktör där barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga är delaktiga i en tillgänglig och inkluderande lärmiljö.
  • Myndigheten ska vara en innovativ och ledande utvecklingsaktör.
  • Barn, elever och vuxna oavsett funktionsförmåga ska möta en framtidsorienterad och utmanande pedagogik i lärandet.
  • SPSM ska vara en erkänd kunskapsaktör så att beslut och stöd som påverkar barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning i utbildning, grundas på bästa tillgängliga kunskap.
  • Myndighetens ska också vara en pådrivande rättighetsaktör. De rättigheter som barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning har ska främjas, tillvaratas och tillämpas i utbildningsverksamheterna.

För att nå Målbild 2022 är den mänskliga kraften viktig. Ledarskapet på SPSM ska utgå från en tillitsbaserad styrning och ledning och ett chefs- och ledarskapsprogram finns för att driva den utvecklingen. Medarbetarskapet är också viktigt, så att kollegorna delar kunskap och lärande i vardagen. Att lyssna in behoven från barn, elever och vuxna med funktionsnedsättning är också en viktig utgångspunkt. Då är dialoger med intresseföreningar, skolor och elever viktiga för att på inspel till verksamheten.

Bland andra medverkade SPSM:s barnombud Jenny Nilsson på mötet. Hon arbetar med att ta in röster från eleverna i specialskolorna. Hon ger barnrättslektioner till skolorna och har en viktig roll i att stötta barnen. Även Niclas Winsa från Hällsboskolans föräldraråd medverkade på mötet. Han lyfte perspektivet att det behövs lugn och ro i klassrummet för elever med språkstörning, så att de får arbetsro.

Intresseorganisationerna Autism- och aspergerförbundet och Riksförbundet för döva och hörselskadade barn och barn med språkstörning, DHB, gav sina perspektiv och mötet med Tillitsdelegationen blev ett samtal om vilket stöd som behövs i vardagen gällande både specialskolans arbete och det specialpedagogiska stödet.

- Att myndigheter involverar och skapar dialog med de vi finns till för och skapar möten och workshops är en faktor för att lyckas. Vi ska inte att sitta och fantisera om att vi har så mycket kunskap själva. Genom att lyssna skapas en agenda för utveckling, säger Christina Forsberg från Tillitsdelegationen.

- Ni tar in röster från era målgrupper och drar nytta av dem. Sedan blir det till information och insatser för att stötta i med det som behövs. Här ser vi att ni har kommit en bra bit på väg, avslutar Christina.

Publicerat onsdag 22 maj 2019