Det behövs läromedel för elever med dövblindhet och CVI (cerebral visual impairment eller hjärnsynskada)

Vår kartläggning visar att det finns ett stort behov av läromedel för elever med dövblindhet och CVI (cerebral visual impairment eller hjärnsynskada). Lärare arbetar dagligen med att göra läromedel tillgängliga för dessa elevgrupper, men det finns en del läromedel från oss som de använder. Vilka läromedelsegenskaper som är bra för dessa elever står också att läsa i rapporten, som vi presenterar här.

Intervjuer med pedagoger, elever, rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten och andra aktörer är grunden i kartläggningen. Flera lärare uttrycker att de vill att läromedlet ska vara lätt att anpassa efter den enskilda individens förutsättningar.

Läs kartläggningen i sin helhet på vår webb för läromedelsproducenter.

Elever med CVI (cerebral visual impairment eller hjärnsynskada)

• Pedagogerna anpassar tryckta läromedel för att de ska bli mer tillgängliga för elever med CVI. Den allra vanligaste anpassningen som pedagogerna gör är att kopiera och förstora texter i läromedlen.

• De flesta elever med CVI använder digitala läromedel, men i olika stor utsträckning. Digitala läromedel används ofta som komplement till det tryckta läromedlet.

• Pedagoger tycker att det är svårt att hitta läromedel för elever med CVI. Många använder Hitta läromedel. /länk till hittalaromedel.spsm.se/

• De läromedel som finns för grundsärskolan skulle fungera bra för elever med CVI i grundskolan, men pedagoger i grundskolan letar inte självklart bland grundsärskolans läromedel.

• Behovet av anpassade läromedel är störst i de tre ämnen: matematik, engelska och samhällsorienterande ämnen (kartor, tabeller och diagram).

En pedagog i grundskolan säger:
- Jag föredrar att läromedlet är en kombination av tryckt material och digitala lösningar. Många gånger vill både elev och lärare ha en bok att hålla i händerna eller ett papper att skriva på.

En pedagog säger:
- Jag skulle önska att det fanns en bildbank där jag kunde logga in och hitta bilder som var utvalda utifrån kursplanerna, och som var fria att använda. Då skulle jag slippa fundera på om och hur jag får använda bilderna.

Elever med dövblindhet

  • Pedagogerna i grundskolan och specialskolan anpassar de tryckta läromedlen så att de ska vara mer tillgängliga för elever med dövblindhet. Den vanligaste anpassningen är att förstora texter på olika sätt. Det kan exempelvis vara att kopiera texter, scanna in texter och förstora dem på en skärm eller fotografera information på tavlan och förstora den på lärplattan.

  • Det är vanligt att pedagogerna i grundskolan och specialskolan gör egna läromedel.

  • Många pedagoger i kartläggningen anser att alla tryckta läromedel också borde finnas tillgängliga i digitalt format. Det skulle underlätta i arbetet med anpassningar för elever med dövblindhet.

  • De pedagoger som arbetar med elever på tidig utvecklingsnivå använder nästan uteslutande konkret material i sin undervisning. För en del elever handlar det om att med olika föremål signalera olika aktiviteter under skoldagen. Ett par badbyxor talar om att det är dags att gå till badhuset.

En pedagog säger:
Det gäller att hitta en balans mellan elevens behov av stöd och elevens önskan att få vara en som alla andra.

Publicerat fredag 10 mars 2017 Granskat fredag 19 oktober 2018