Fredrik Malmberg, generaldirektör

Behov av statistik

Vi vet för lite om hur det går i skolan för elever med funktionsnedsättning. Utan statistik som gör det möjligt att följa upp måluppfyllelse går samhället miste om viktig information som bidrar till att utveckla skolors arbete. Därför har Specialpedagogiska skolmyndigheten och Myndigheten för delaktighet tillsammans skickat in en skrivelse till regeringen om behovet av bättre statistik.

– Det är en grupp elever där vi vet att många behöver någon form av anpassning och stöd för att få en likvärdig skolgång. Men vi vet inte hur stor gruppen är. Då är det svårt att se hur stora resurserna behöver vara och det är också svårt att följa upp hur det går för dem, säger Fredrik Malmberg, generaldirektör på Specialpedagogiska skolmyndigheten.

Att kunna följa upp handlar om mer än att tillsätta tillräckliga resurser. Utvecklingsbehov är en lika viktig fråga.

– Statistiken behövs också för att vi ska kunna se om stödet som ges har effekt. Det är viktigt för att skolor, skolhuvudmän, vi myndigheter och andra aktörer ska veta om vi arbetar rätt, säger Fredrik Malmberg.

I skrivelsen tar myndigheterna också upp att statistik även bör finnas för barn i förskola och studerande i vuxenutbildning med funktionsnedsättning. Man behöver kunna följa hur det går genom hela skolväsendet för att varje verksamhet och del i utbildningen ska utvecklas för att bättre leva upp till målsättningen att utbildningen ska vara likvärdig. 

– Vi vet att fullföljd grundskola och gymnasial utbildning är starkt förknippat med utbildningsnivå och ekonomisk självständighet, god hälsa och demokratisk delaktighet. Men utan statistik vet vi inte om det särskilda stöd och anpassningar elever med funktionsnedsättning har rätt till enligt lag faktiskt fungerar, säger Malin Ekman Aldén generaldirektör på Myndigheten för delaktighet

Länk till skrivelsen (PDF-dokument, 550 kB).

Publicerat tisdag 6 oktober 2020