Pedagog i Sundsvall

Att möta elevernas behov – Vi lärde oss tillsammans

– Vi behövde utveckla vår kunskap och förståelsen för hur vi skulle möta elevernas behov. Det gällde alla, både pedagoger och assistenter på Norrbackaskolan i Sundsvall.

Så beskriver rektor AnnCatrin Sundling bakgrunden till den satsning som blev till en gemensam lärprocess.

Under drygt ett läsår har de fördjupat sina kunskaper om utvecklingsnivåer och ett sociokulturellt perspektiv på lärande, där miljön påverkar vad som är möjligt. De har också talat om omsorg kontra kunskap och hur det hänger ihop med verksamheten och elevernas lärande i träningsskolan.

– Vi har fått en samsyn, mer diskussioner och är mer eniga om vad som behövs och varför, säger läraren Anki Sjöström.

På skolan går 16 elever i åldrarna 7–16 år. Deras utvecklingsnivå, komplexa funktionsnedsättningar och behov av stöd för kommunikation ställer höga krav på omgivningens kunskap.

Rätten att uttrycka sig har varit ledstjärna, både i samarbetet med Specialpedagogiska skolmyndigheten och i arbetet med skolans likabehandlingsplan.

Ibland nästan osynliga signaler

Personalen använder en kombination av tal, andra kommunikationsformer och hjälpmedel. Elevernas sätt att kommunicera är olika. Ibland kan det vara svårt att uppfatta, som när kommunikationen sker genom små signaler, med en blick eller ett handtryck. Att försöka få omedvetna signaler att bli medvetna är en utmaning.

– Vi pratar mycket om att ha elevfokus i det vi gör. Har vi inte det är det lätt att missa de där små, nästan osynliga signalerna som visar att vi har en kommunikation tillsammans med eleven, säger Anki.

Läst och diskuterat tillsammans

Personalen har läst och diskuterat tillsammans om vad som ger möjligheter till utveckling. Särskilt populär blev boken "Se mig! Hör mig! Förstå mig!" av Winlund och Rosenström Bennhagen.

– Att ha kunskap om utvecklingsnivåer är en viktig del i att förstå förutsättningar för lärandet, menar Anki.

Några andra teorier som lyfts fram av rådgivarna från Specialpedagogiska skolmyndigheten är Vygotskijs, om miljöns betydelse och utvecklingszoner och Kyléns tankar om utvecklingsnivåer.

Kollegorna nöjda med upplägget

Jag sitter en stund med några av de som varit med. De är nöjda med upplägget, det de själva åstadkommit och de möjligheter som det ger till eleverna på skolan.

– Vi har gjort något bra tillsammans. Vi har haft något att förhålla oss till och fått en samsyn, säger Anki.

Kollegorna håller med. Utifrån litteraturen har de kunnat se var barnen är i sin utveckling. Små saker i lärmiljön som åtgärdats ganska enkelt har gett positiva effekter i lärandet. Samtidigt har processen gett bekräftelse på att de redan gör mycket som är rätt.

Så gjorde Norrbackaskolan

Norrbackaskolan och elevhälsan i Sundsvalls kommun vände sig till Specialpedagogiska skolmyndigheten för att få stöd och kunskap att utveckla verksamheten för elever på tidig utvecklingsnivå.

Sammanlagt har 36 personer på Norrbackaskolan och individuella programmet för särskolan i Sundsvall tagit del av kompetensutvecklingen. Målsättningen är att kunskapen som utvecklats ska tas tillvara i kommunens eget arbete i "En lärande organisation".

– För oss har det kollektiva lärandet stimulerats och gett förutsättningar att utveckla skolans pedagogiska plattform och värdegrund, säger rektor AnnCatrin Sundling.

Publicerat torsdag 8 januari 2015 Granskat måndag 11 januari 2016