Rina Ek,specialpedagog, Erika Sundh, leklots och Sara Elmesiöö, förskolechef i Älvkarleby kommun

Att leka är att lära visar SIS-projekt i Älvkarleby

I Älvkarleby kommun i Uppland tar man leken på allvar för barnens bästa. Sedan 2017 arbetar man kommunövergripande med leklotsar i förskolan för att på så sätt inkludera alla barn i leken.

Allt började med att Rina Ek, kommunens specialpedagog för kommunens nio förskolor, identifierade ett behov av social träning för ungefär en handfull barn med autismdiagnos. Barnen, som gick på olika förskolor i kommunen, deltog sällan i sociala samspel eller lek eftersom de kände sig osäkra i situationen. De övriga barnen med förmåga att leka kände sig osäkra på hur de skulle bemöta och bjuda in sina kamrater i leken.

Rina tog kontakt med Maggie Dillner och Anna Löfgren, två entreprenörer med lång erfarenhet kring barn inom autismområdet. De driver företaget Speciella som på uppdrag utbildar personal i förskolan till leklotsar för att kunna inkludera alla barn i leken på förskolan. Speciellas metod lyfts fram i Specialpedagogiska skolmyndighetens stödmaterial för Förskolan.

Leklotsens uppgift är att vara en länk mellan nybörjarlekaren och dragarbarnen i förskolegruppen. Nybörjarlekaren i projektet är barn med autismdiagnos och dragarbarnen är barn som har förmåga att leka. Leklotsen är aktiv och stödjer barnen för att hjälpa dem nå samspel i leken.

– Leken är central i förskolans verksamhet, den lägger grunden för fortsatt socialt samspel och utveckling i livet, säger Rina.

SIS-medel gjorde det möjligt

Genom kontakter i specialpedagogiska myndighetens nätverk för specialpedagoger i förskolan fick Rina tipset att söka utvecklingsmedel för särskilda insatser i skolan, så kallat SIS- medel. Sagt och gjort, förskolecheferna i Älvkarleby kommun skrev en projektansökan som beviljades och 2017 sjösattes projektet Att Lära Leka.

Projektet inleddes med en gemensam kompetenssatsning inom autismspektrumtillstånd (AST) och lek för samtliga anställda i verksamheten. Även berörda vårdnadshavare erbjöds att delta vid detta tillfälle.
Nästa steg i projektet var att utbilda leklotsar och en urvalsprocess startade. Förskolecheferna var involverade i processen, en bra strategi eftersom det gav tyngd och tydlighet bakom uppdraget som leklots.

– Det är en utmaning att få med alla i en utvecklingsprocess. Vi såg tidigt att det var viktigt att all personal fick vara med och utvärdera de olika insatserna i projektet och få möjlighet att därmed känna delaktighet, att de var en del av utvecklingen, säger förskolechefen Sara Elemesiöö.

Inkludering i leken som målbild

Tolv utvalda förskollärare och barnskötare introducerades i sitt uppdrag som leklots, genom en halvdags fördjupade workshop som leddes av Rina. I workshopen fick leklotsarna fördjupa sig i den autismspecifika kompetens som krävs för att arbeta med Speciella lekgrupper.

Sara och hennes chefskollegor avsatte 4 timmar per vecka, två tillfällen lekgrupp och en timmes gemensam reflektion för leklotsarna. En gång i månaden samlades alla för handledning.

Förskolläraren Erika Sundh är en av de som utbildats till leklots under projektet. Hon ser tillbaka på projektet som en fantastisk tid fylld av insikter och nya kunskaper. Erfarenheterna tar hon med sig i det dagliga arbetet på förskolan.

– Barnet jag arbetade med ville aldrig vara en del i gruppen innan projektet startade. Med små steg över tid har det förändrats och numera kan de andra barnen komma fram och räcka över leksaker för att bjuda in hen. Jag och mina kollegor ser barn som tidigare stått utanför det sociala samspelet som nu kan vara en del av gruppen, inkluderad på riktigt, säger Erika.

Vårdnadshavarna till nybörjarlekaren berättar också om att en förändring även skett hemma, det har blivit lättare att förstå och kommunicera med sitt barn menar de.

Även barnen har fått försöka sätta ord på hur de upplevt lekstunderna. Med hjälp av fotografier har leklotsarna gett barnen möjlighet att förmedla sina upplevelser.

– Barnen blir glada över att se sig själva, de pekar och vissa säger – Det är ju jag som sitter där! Något som var otänkbart innan vi startade projektet, avslutar Rina.

Numera ett arbetssätt för hela kommunen

Sara och hennes chefskollegor har tagit fortsatt ansvar för att förverkliga de positiva erfarenheterna från projektet. Idag har kommunen 30 leklotsar. Det finns rutiner för hur nyanställd personal ska få introduktion i hur kommunen arbetar med lek som ett sätt för att utveckla samspelsförmågan hos alla barn.

Översättningar kommer inom kort.

Publicerat onsdag 29 juli 2020