Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth bakom sitt skrivbord.

Åtgärdsprogrammen blir kvar, men omfattar färre

Efter att samtliga skolmyndigheter kritiserat förslaget om att avskaffa åtgärdsprogrammen för att minska lärarnas administration, presenterar regeringen idag ett omarbetat förslag. Man skiljer på "stöd genom extra anpassning" av undervisningen, som sker under en begränsad tid och ej ska kräva åtgärdsprogram, och "särskilt stöd", som gäller stöd över tid vid till exempel funktionsnedsättningar.

- Jag delar regeringens uppfattning om att man ska sträva mot att öka förutsättningarna för att lärare i första hand ska använda sin arbetstid till att undervisa, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth. Det är bra att man prioriterar anpassningar inom den reguljära undervisningen. SPSM kommer, som jag ser det, ha en viktig roll för att ge skolhuvudmän det stöd de behöver för att skapa en tillgänglig skola där så många som möjligt kan nå målen inom ramen för den ordinarie undervisningen.

Rektor beslutar om vilket stöd som ska ges, och det kommer även fortsättningsvis att vara möjligt för föräldrar att överklaga rektors beslut.

- Det är viktigt för barn och unga med funktionsnedsättningar att skolan upprättar åtgärdsprogram när det behövs och att ansvaret för detta fortfarande tydligt ligger på skolan. Det är därför bra att regeringen varit lyhörd för de synpunkter som bland annat vi fört fram, och inte förändrar skolans ansvar för upprättande av åtgärdsprogram, säger Greger Bååth.

Lagförslaget förväntas träda i kraft den 1 juli 2014.

Publicerat onsdag 19 februari 2014 Granskat måndag 11 januari 2016