51 miljoner till skolor och vuxenutbildning

88 projekt inom skola och vuxenutbildning får i år drygt 51 miljoner i bidrag för särskilda insatser av Specialpedagogiska skolmyndigheten. Medlen går till utvecklingsprojekt som har målet att förbättra lärmiljön för elever och vuxenstuderande med funktionsnedsättning och öka deras delaktighet.

Bidragen för särskilda insatser, så kallade SIS-medel, delas ut till skolhuvudmän, som ansöker om ekonomiskt stöd för att genomföra ett utvecklingsprojekt. Projekten ska ha målet att utveckla en lärsituation som är tillgänglig och där elever och vuxenstuderande kan känna delaktighet, oavsett funktionsförmåga.

– Dessa satsningar är viktiga, självfallet för de elever som har en funktionsnedsättning. Men satsningarna är också viktiga för skolans samlade miljö och utveckling eftersom vi menar att insatser för de som har de största behoven påverkar skolan positivt för alla elever, säger Specialpedagogiska skolmyndighetens generaldirektör Greger Bååth.

Nya kriterier för ökad måluppfyllelse

Från och med 1 januari 2016 ändras kriterierna för att få SIS-medel. Inför kommande ansökningsomgång är direktivet att utvecklingsprojekten om SIS-medel ska ha målet att öka måluppfyllelsen eller öka kunskapen om olika pedagogiska arbetssätt för barn och elever med funktionsnedsättning. En annan förändring är att förskolor kan söka SIS-medel. Mer information om detta kommer i dagarna här på spsm.se.

SIS-medel kan sökas av huvudmän för förskolor, förskoleklasser, grundskolor, grundsärskolor, gymnasieskolor, gymnasiesärskolor, kommunal vuxenutbildning och särskild utbildning för vuxna. Ansökan ska skickas in senast 31 augusti i år. Formellt beslut meddelas januari 2017.

Publicerat torsdag 28 januari 2016 Granskat torsdag 24 mars 2016