Planerade nätbaserade kurser

Följande nätbaserade kurser ingår i vårt planerade kursutbud under läsåret 2018-2019.

Markeringen HT18 anger att kursen startar under höstterminen 2018. Markeringen VT19 anger att vi planerar start av kursen under vårterminen 2019, men att det är preliminärt. Det fastställda utbudet för vårterminen 2019 publiceras 13 november 2018.

Kurser kring funktionsnedsättningar

Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning, baskurs (HT18, VT19)
Nätbaserad baskursom pedagogiska konsekvenser, förhållningssätt och bemötande samt hur du skapar förutsättningar för en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med hörselnedsättning.

Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning, fördjupningskurs (VT19)
Nätbaserad fortsättningskurs för dig som tidigare har gått Att undervisa barn och elever med hörselnedsättning, baskurs eller har likvärdig kompetens.

Att undervisa barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning, och ytterligare funktionsnedsättning, baskurs (HT18)
Nätbaserad baskurs som innehåller teorier, föreläsningar och erfarenhetsutbyte kring pedagogiska konsekvenser för barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar. Hur kan vi utveckla en språkligt tillgänglig och anpassad lärmiljö?

Att undervisa barn och elever som är döva eller med hörselnedsättning, och ytterligare funktionsnedsättning, fördjupningskurs (VT19)
Nätbaserad fördjupningskurs för dig som tidigare gått baskursen "Att undervisa barn eller elever som är döva eller med hörselnedsättning och ytterligare funktionsnedsättningar" eller har likvärdiga grundläggande kunskaper.

Att undervisa barn och elever med CHARGE syndrom (HT18)
Nätbaserad kurs där innehållet handlar om de kunskaper och pedagogiska strategier du behöver för att skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med CHARGE syndrom.

Om dövblindhet (HT18, VT19)
Nätbaserad baskurs om dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning. Vad innebär det, vem är dövblind och vad är skillnaden mellan medfödd och förvärvad dövblindhet, och hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö.

Medfödd dövblindhet steg 1 (HT18)
Nätbaserad kurs som handlar om syn-, hörsel- och det taktila sinnets betydelse, samt samspel, kommunikation och den kompetente partnern. Vad innebär det och hur kan du skapa en tillgänglig lärmiljö?

Medfödd dövblindhet steg 2 (VT19)
Den nätbaserade kursen fokuserar på kommunikativa uttryck, förhandling av gester, narrativitet och teckenspråk i taktil form för att skapa möjligheter till kommunikation för personer med medfödd dövblindhet.

Att undervisa barn och elever med cerebral synnedsättning – CVI (VT19)
Nätbaserad baskurs om hur du kan skapa tillgängliga lärmiljöer för barn och ungdomar med CVI. Hur påverkar de medicinska och psykologiska perspektiven de pedagogiska konsekvenserna i vardagen.

Att undervisa barn, elever och vuxenstuderande med synnedsättning (HT18, VT19)
Nätbaserad baskurs som handlar om att anpassa den pedagogiska, fysiska och sociala miljön för målgruppen för att skapa en tillgänglig lärmiljö. Hur kan du använda observationer och samtal som verktyg.

Att undervisa barn och elever med rörelsehinder (HT18)
Nätbaserad baskurs som handlar om hur du kan skapa en tillgänglig lärmiljö för barn och elever med rörelsehinder. Kursen behandlar pedagogiska konsekvenser, delaktighet och kommunikation, förhållningssätt och bemötande.

Neuropsykiatriska funktionsnedsättningar, fortsättningskurs (HT18, VT19)
Nätbaserad fortsättningskurs för dig som har genomfört Studiepaket NPF. Kursen utvecklar en fördjupad förståelse för och kunskap om olika kognitiva förutsättningar samt hur du skapar en tillgänglig utbildning och ökad delaktighet med fokus på neuropsykiatriska funktionsnedsättningar (NPF).

Att undervisa elever med språkstörning, baskurs (HT18, VT19)
Nätbaserad baskurs där det huvudsakliga innehållet handlar om hur skolan kan arbeta med anpassningar av undervisnings- och bedömningssituationen i förhållande till språkstörning.

Att undervisa elever med språkstörning, fördjupningskurs (HT18, VT19)
En nätbaserad kurs för skolpersonal som söker fördjupad kunskap om och förståelse för funktionsnedsättningen språkstörning. Kursen behandlar typisk språkutveckling och avvikelser, att undervisa och att se eleven med språkstörning i ett sammanhang. Deltagarna följer en elev som har en språkstörning.

Språkstörning och flerspråkighet (HT18, VT19)
Den nätbaserade kursen riktar sig till modersmålslärare och ger grundläggande kunskaper för att kartlägga flerspråkiga elevers språkutveckling på modersmålet.

Utredning och mottagande i grundsärskolan och gymnasiesärskolan (HT18)
Den nätbaserade kursen ger kunskap om utvecklingsstörning, skolans stödinsatser, rutiner för utredning samt möjligheter och konsekvenser av mottagande i skolformerna.

Utvecklingsstörning – utvecklingsmöjligheter (HT18, VT19)
Den nätbaserade baskursen ger grundläggande kunskaper om hur du kan skapa en god och tillgänglig utbildning för barn, elever eller vuxenstuderande med utvecklingsstörning.

Att upptäcka utvecklingsområden vid flera funktionsnedsättningar (VT19)
En nätbaserad kurs för dig som arbetar nära barn och unga med flera funktionsnedsättningar i förskolan eller grundsärskolans inriktning träningsskola. Kursen behandlar de pedagogiska konsekvenserna av flera funktionsnedsättningar, observationer och kartläggning för att kunna skapa tillgängliga lärmiljöer.

Teman och övergripande områden

Att skapa en tillgänglig lärmiljö på fritidshem (HT18, VT19)
Nätbaserad baskurs för pedagoger verksamma på fritidshem, som vill skapa en tillgänglig lärmiljö för alla elever.

Samverkan kring barn och ungdomar som placeras inom ramen för samhällsvård (VT19)
En nätbaserad kurs med fokus på samverkan enligt SiSam-modellen kring barn och ungdomars skolgång och om samverkande aktörers roller, uppdrag och ansvar för placerade barn.

Specialpedagogiskt perspektiv på vuxenutbildning (HT18, VT19)
Nätbaserad kurs om lärande och lärprocesser i ett vuxenperspektiv, förhållningssätt och kartläggning.

En tillgänglig utbildning, stöd i processen (HT18, VT19)
Den nätbaserade kursen vänder sig till dig som vill öka tillgängligheten i din förskole- eller skolverksamhet. Kursen behandlar tillgänglighet, delaktighet och barns rättigheter.

Tillgänglig utomhuspedagogik (HT18)
En nätbaserad kurs som behandlar utomhuspedagogikens fördelar i lärandet med aktiviteter som är tillgängliga för alla elever.

Tillgänglig lärmiljö i naturorientering och teknik (VT19)
Nätbaserad kurs där syftet är att utveckla den egna verksamhetens tillgänglighet i naturorientering och teknik så att lärmiljön blir tillgänglig för alla. I kursen får pedagogerna verktyg för att göra en kartläggning och en handlingsplan.

Delaktighet, ett arbetssätt i skolan (VT19)
Den nätbaserade kursen vänder sig till lärare, speciallärare,
specialpedagog, rektor och elevhälsopersonal som vill öka elevers
förutsättningar för delaktighet i skolan. Kursen är en reflekterande
kompetensutveckling med inslag av kollegialt lärande kring analys och
arbetssätt.

It för ökad tillgänglighet, Chromebook (HT18)
It för ökad tillgänglighet, iPad (HT18)
It för ökad tillgänglighet, matematik (HT18)
It för ökad tillgänglighet, PC och Mac (HT18)
Nätbaserade baskurser, som är verksamhetsinriktade, erfarenhetsbaserade och processfokuserade, med diskussioner och arbetsuppgifter kring digitala verktyg.

Digitalt lärande (VT19)
Nytt kurspaket tas fram till vårterminen 2019.

Digitalt lärande, Flexiboard som styrsätt (VT19)
Den nätbaserade kursen vänder sig till förskollärare, lärare och fritidspedagog som arbetar med barn eller elev med svår synnedsättning/blindhet eller flerfunktionsnedsättning som använder Flexiboard som alternativt styrsätt.

Alternativ och kompletterande kommunikation, AKK (HT18, VT19)
Nätbaserad baskurs som ger grundläggande kunskap om alternativ och kompletterande kommunikation, AKK, utifrån teori och praktik. Vad menas med kommunikation, egen- och helhetsperspektiv och omgivningens betydelse.

Interkulturellt förhållningssätt och funktionsnedsättning (HT18, VT19)
En nätbaserad kurs kring hur synen på funktionsnedsättning påverkas av kulturella och sociala erfarenheter, hur påverkar det dig i din yrkesroll och hur skapar vi det goda interkulturella mötet.

Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete i praktiken (HT18, VT19)
Den nätbaserade kursen vänder sig till förskollärare som vill utveckla yrkesrollen och öka beredskapen att möta pedagogiska utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet i förskolan.

Förskolan, specialpedagogik och systematiskt kvalitetsarbete (HT18, VT19)
Den nätbaserade kursen vänder sig till förskolechefer och specialpedagoger inom förskolan som vill utveckla yrkesrollen och öka beredskapen att möta pedagogiska utmaningar kring delaktighet och tillgänglighet i förskolan.

Förskolan, lek, utveckling och lärande (HT18, VT19)
En nätbaserad kurs om vad som kännetecknar en förskola med god kvalité som präglas av likvärdighet, tillgänglighet och delaktighet för alla barn samt lekens roll och betydelse för barns utveckling och lärande.

Publicerat fredag 15 juni 2018 Granskat torsdag 6 september 2018

Fråga en rådgivare

Fråga en rådgivare, kundtjänsten inom specialpedagogik!

Öppet vardagar klockan
10-12 och 13-15 
Tel: 010 473 60 00
Leta bland våra frågor och svar
Skicka in din fråga här i vårt formulär.

Tillbaka till toppen