Specialpedagogikens dag 2021

Specialpedagogikens dag är en årligt återkommande konferens som arrangeras av Stockholms universitet. 2021 var temat Autism i skolan och konferensen sändes digitalt. 

Specialpedagogiska skolmyndigheten är medarrangör till konferensen och ansvarade som vanligt för ett av de valbara spåren i programmet efter lunch. Vi erbjöd ett varierat program där autism i skolan stod i centrum – utifrån olika perspektiv, åldrar och förutsättningar. 

Specialpedagogiska skolmyndighetens program

Specialpedagogiska skolmyndighetens programpunkter spelades in och nedan kan du titta på inspelningarna som är teckenspråkstolkade och har valbara undertexter.

Hur stärker professionsutveckling förskolepedagogers förståelse för autism

En studie om förändringar av attityder och praktik

Linda Petersson Bloom

Linda Petersson Bloom är doktorand vid Malmö universitet och arbetar även som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Autism i tidiga åldrar är hennes område och på Specialpedagogikens dag presenterade hon resultatet av en studie om hur proffessionsutveckling i förskolan kan öka förståelsen för autism. 

Inspelningen är cirka 41 minuter lång och teckenspråkstolkad och har valbar undertext. 

Elever som möter svårigheter i socialt samspel i ämnet idrott och hälsa

En systematisk översikt.

Alva Appelgren och Karin Fröding

Skolforskningsinstitutet och Specialpedagogiska skolmyndigheten släppte i slutet av november 2020 en forskningsöversikt inom området idrott och hälsa. På Specialpedagogikens dag presenterade Alva Appelgren, fil dr på Skolforskningsinstitutet, och Karin Fröding, fil dr på Specilapedagogiska skolmyndigheten, vad som framkommit i arbetet med översikten. 

Inspelningen är cirka 38 minuter lång och är teckenspråkstolkad och har valbar text.

Unga vuxna med högfungerande autism

Möjligheter och hinder i mötet med utbildningssystemet

Martin Hugo och Joel Hedegaard

Forskarna Martin Hugo och Joel Hedegaard är verksamma vid Jönköping university. Under Specialpedagogikens dag deltog de under Specialpedagogiska skolmyndighetens eftermiddagsspår och presenterade deras forskning kring unga vuxna med högfungerande autism. 

Inspelningen är cirka 46 minuter lång och är teckenspråkstolkad och har valbar undertext. 

Olika perspektiv och konsekvenser av autism i skolan och förskolan

Linda Petersson Bloom och Helene Fägerblad

Linda Petersson Bloom och Helene Fägerblad arbetar båda som rådgivare på Specialpedagogiska skolmyndigheten. Linda är även doktorand på SET. Under Specialpedagogikens dag 2021 föreläste de tillsammans om autism i praktiken - förskola och skola. 

Inspelningen är cirka 42 minuter lång och är teckenspråkstolkad och har valbar undertext.

Publicerat fredag 26 mars 2021