En fullsatt konferenssal, deltagarna sedda bakifrån, scenen är längst bort i bilden. En filmkamera i förgrunden.

Konferenser om garantin för tidigt stöd, våren 2019

Specialpedagogiska skolmyndigheten och Skolverket bjöd våren 2019 in till konferenser runt om i Sverige om Läsa, skriva, räkna - en garanti för tidiga stödinsatser. Konferenserna gav information, inspiration och möjlighet till erfarenhetsutbyte. Syftet med konferenserna var att alla som påverkas av garantin ska känna sig väl förberedda inför arbetet på skolorna. Konferenserna vände sig till förskollärare och lärare i förskoleklass, lärare i åk 1-3, speciallärare, specialpedagog, skolbibliotekarie, rektor och huvudman.

Vi filmade de föreläsningar som gav en grundläggande kunskap om garantin och det stöd vi kan erbjuda.

Förmiddagens föreläsningar

Förmiddagen inleddes med en presentation om garantins bakgrund, syfte och utformning. De kartläggningsmaterial som blir obligatoriska i förskoleklassen i och med garantin presenterades liksom myndigheternas övriga stöd.

Därefter föreläste Eva Funck under rubriken "Hål i huvudet – en dyslektikers uppväxt". Från den föreläsningen finns ingen presentation att dela ut.

Garantins bakgrund, syfte och utformning
Obligatoriska kartläggningsmaterial, bedömningsstöd och nationella prov
Stöd från Skolverket och Specialpedagogiska skolmyndigheten
Frågestund
Anna Ekström om Läsa, skriva, räkna – en garanti för tidiga stödinsatser

Eftermiddagens seminarier

Under eftermiddagen kunde deltagarna välja mellan olika seminarier.

Att stimulera läslust ur ett jämställdhetsperspektiv

Läslust är en viktig del i elevers läsutveckling. Statistik visar att flickor har ett större intresse för läsning och uppvisar bättre resultat i läsning än pojkar. Vad kan vi göra? En workshop om jämställdhet, läslust och samverkan med skolbibliotekarien.

Primär målgrupp: förskollärare, lärare och skolbibliotekarier

Planera och organisera för garantin

Första året med garantin – vad behöver vi tänka på som rektorer? Hur kan vi skapa goda förutsättningar för lärarna? Under passet erbjuds möjligheter till erfarenhetsutbyte om samverkan, övergångar, planering av kompetensutvecklingsinsatser, analys av resultat etc.

Primär målgrupp: rektorer och huvudmannarepresentanter

Rätt stöd i rätt tid

Alla elever ska ges den ledning och stimulans de behöver i sitt lärande. Elever i behov av stödinsatser ska få rätt stöd i rätt tid. Här får du ta del av och reflektera över exempel på extra anpassningar och särskilt stöd.

Primär målgrupp: förskollärare, lärare, speciallärare, specialpedagoger, rektorer och huvudmannarepresentanter

Samråd kring tidiga insatser

Garantin innebär bland annat att elever i behov av stöd ska få stödinsatser som utformas i samråd med specialpedagoger och speciallärare. Under seminariet diskuterar vi och utbyter erfarenheter omkring begrepp som samråd och särskild bedömning. God läsutveckling är utgångspunkt för seminariet.

Primär målgrupp: specialpedagoger och speciallärare

Utveckla elevers nyfikenhet i matematik

Hur kan undervisningen stödja utveckling av matematiska resonemang, uttrycksformer och matematiska aktiviteter? I detta pass lyfts hur du som förskollärare och lärare kan planera, iscensätta och följa upp undervisningen så att den utvecklar elevernas förmåga att aktivt delta i matematikundervisningen.

Primär målgrupp: förskollärare och lärare

Kartläggningsmaterialet – en naturlig del i undervisningen i förskoleklass

Information om vilken inspiration och vilket stöd som finns för arbetet i förskoleklassen. Vi delger varandra lärande exempel och erfarenheter. Hur kan vi organisera arbetet med kartläggningen? Hur kan kartläggningsmaterialet bli en naturlig del i undervisningen?

Primär målgrupp: rektorer, förskollärare och lärare i förskoleklass

Bedömning – ett redskap för att öka likvärdigheten i skolan inom språk och matematik

Från tidiga stödinsatser till ökad måluppfyllelse. Ett nytt begrepp, indikation, har införts i Skollagen när det gäller garantin för tidiga stödinsatser. Under seminariet diskuteras begreppen indikera och befara i förhållande till extra anpassningar och särskilt stöd.

Primär målgrupp: specialpedagoger och speciallärare

Publicerat tisdag 23 mars 2021