Inspirationsdag tidig AKK

Den 12 april 2018 ordnade vi i samarbete med Södra regionens kommunikationscentrum, SÖK, en inspirationsdag tidig AKK (Alternativ och kompletterande kommunikation) i Malmö. Det var första gången inspirationsdagen genomfördes i Malmö. Sedan 2012 har samma konferens getts i Växjö.

Innehållet för dagen hade ett brett utbud. Dagen inleddes med att Boel Heister Trygg, SÖK, presenterade vad AKK, Alternativ och kompletterande kommunikation, på tidig nivå innebär. Boel blickade tillbaka på hur AKK har utvecklats sedan 1980-talet. Tidig AKK innebär att möta personer på en tidig, förspråklig och framväxande kommunikativ nivå. Det centrala i tidig AKK handlar om demokrati, rättigheter och rätten till relationer. Att svara, vänta, anpassa och att vara närvarande är grundläggande. I sammanhanget lyftes även begreppet BRO, som står för Barnet, Redskap och Omgivningen. Omgivningen följer mer än styr, ansvarar för förutsättningar för en god kommunikativ miljö och är bekväm med redskapen.

Från Fröknegårdsskolan, Kristianstad, kom Eva Dehlin, specialpedagog och förstelärare. Eva berättade om betydelsen av att personalen arbetar med en elevfokus för att öka elevernas möjlighet till delaktighet och inflytande. Arbetet kom mest att förändra de vardagliga situationerna som låg utanför lektionerna. Skolan utgick från ett projekt i en forskningscirkel, "Elevfokus som ökar elevernas delaktighet, inflytande och motorisk förmåga."

Det Eva Dehlin tar upp i sin föreläsning finns i Högskolans Kristianstads specialpedagogiska rapport.

Från Kanehalls förskola i Sölvesborg pratade Carina Hansén, barnskötare, och Birgitta Mattson, specialpedagog om att våga utmana och se unika möjligheter. De berättade om olika strategier för att skapa ett gott klimat och förutsättningar för samspel och kommunikation. I dessa låg fokus främst på delaktighet, förhållningssätt och bemötande.

Lotta Strandberg och Malin Bjärum utvecklingspedagoger på Valdemarsro gymnasiesärskola i Malmö redogjorde för, och visade film från, sitt SIS-projekt, "Med AKK som en naturlig del i arbetet för tillgänglig lärmiljö". En del av projektresultatet visar att eleverna kan kommunicera med sina känslor och att lektionerna är förutsägbara. Detta ser Lotta och Malin som en framgång.

Mer om deras arbete finns i filmen "Tillgänglig lärmiljö - förebyggande och främjande arbete" på vår webbsida. I filmen får ni en bild av hur Valdemarsro gymnasieskola har arbetat med att utveckla lärmiljön för elever inom gymnasiesärskolan.

"Utmanande beteende. Utmanade verksamheter" var rubriken på Petra Björnes föreläsning. Hon är FoU-samordnare på Funktionsstödsförvaltningen i Malmö och redogjorde utifrån en forskningsöversikt om personer med utvecklingsstörning och autism. Att ge stöd till personen att kunna hantera sin situation istället för att personen ska anpassa sig efter omgivningen. Det är viktigt att bygga relationer och tänka på hur vi ser på oss själva, förklarade Petra. Det Petra tar upp i sin föreläsning finns sammanställt i ett cirkelledarmaterial som du hittar här.

Lina Buch Jepsen, logoped på Barn- och ungdomshabiliteringen, Region Skåne, pratade om föräldrars upplevelse av delaktighet i AKK-processen. Lina ville undersöka föräldrars upplevelse av delaktighet utifrån hjälpmedel för kommunikation. Kommunikationshjälpmedel fungerar inte alltid vid introduktionen av den. Undersökningen visade bland annat på att det fanns en önskan hos föräldrarna om fortsatta och tätare uppföljningar och att vara inlyssnande.

Ida Andersson, logoped på SÖK, berättade om en modell för tidigt samspel. Modellen var från ISAAC-konferensen i Toronto och kallas Intensive Interaction. Ida beskriver modellen som hur man förhåller sig i samtalet och gör kommunikation möjlig. Att ha en naturlig timing i samtalet, inte driva på, reagera, ge respons, genom att se, vara mottaglig, svara på flera sätt, kommentera fortlöpande, imitera, och att vara aktiv. Framför allt njut av att vara tillsammans!

Ann Gomér, förälder, författare och producent på Bona Signum, pratade om hur man kan skapa den bästa lärmiljön för elever med särskilda behov.  Utifrån sin erfarenhet delade Ann med sig av hur vi ska kunna motivera till ett livslång lärande från förskola till vuxenlivet. Allas rätt till kommunikation och tidigt stöd. Enligt Ann handlar det om följande punkter:

  • kommunikation
  • struktur
  • fysisk miljö
  • emotionellt stöd
  • känslomässig inlärning
  • humor
  • tillgänglighet

Till sist avslutade Ann med budskapet: 

- Om det ska vara av intresse att lära sig något bör det man ska lära sig också vara något av intresse, alltså med hjälp av lust, humor och vänligt klimat.

Sammantaget en mycket inspirerande och givande dag.

Publicerat onsdag 17 april 2019