Rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer

Västra regionens skolledarkonferens den 14 oktober 2015 handlade om rektors ledarskap och skolans lärandemiljöer, ur olika perspektiv.

För sjunde hösten i rad anordnades denna skolledarkonferens där vi fokuserar på skolledningens betydelse för att utbildningen skall bli tillgänglig för alla elever. Inbjudan riktar sig till alla som arbetar i ledningsfunktion med skolutvecklingsfrågor i Västra Götalands, Jönköpings och Hallands län.

Här kan du ta del av de olika presentationerna.

Elevhälsa, specialpedagogik och inkludering

Ledstjärnan är och har länge varit i Sverige att vi ska ha "en skola för alla" samtidigt som elevers skolsvårigheter har identifierats som tillhörande eleven själv och ska utredas, benämnas och åtgärdas. En av de viktigaste utmaningarna i vår tid är att utveckla stödinsatser och nya former av pedagogik samt andra insatser med målet att skapa en inkluderande skola. Presentation av Eva Hjörne, professor i pedagogik vid Göteborgs universitet. (PDF-dokument, 446 kB)

Erfarenheter av hur inkluderingsförmågan kan öka - 12 kommuners försök att skapa inkluderande lärmiljöer

Erfarenheter från projektet med 12 kommuner kring inkluderande lärmiljö med ett särskilt fokus på vikten av förtroende och stöd i hela styrkedjan, från huvudman till lärare.
Presentation av Per Skoglund, FoU-samordnare SPSM. (PDF-dokument, 1,5 MB)

Välmående ger resultat på Kollaskolan

I oktober 2014 startade en pilotomgång på Kollaskolan i Kungsbacka i samarbete med experter från skolutvecklingsföretaget Bättre skolor. Processledare Erik Fernholm och Kollaskolans rektor Mats Lönn samtalar om sina erfarenheter från pilotåret.
Presentation av Mats Lönn. (PDF-dokument, 1,1 MB)

Presentation av Erik Fernholm. (PDF-dokument, 7,4 MB)

En undervisning som möter varje elev - kompetensutveckling för alla!

Några viktiga aspekter som är utmärkande för en bra kompetensutveckling är att hålla fast vid en fråga, arbeta långsiktigt och kollegialt samt med förankring i hela organisationen.
Presentation av Eva Minten, undervisningsråd på Skolverket. (PDF-dokument, 233 kB)

Publicerat onsdag 21 oktober 2015 Granskat onsdag 20 januari 2016