Utvecklingsstörning

Att ha en utvecklingsstörning innebär att man har svårt att tänka abstrakt, det vill säga tankar om sådant som inte syns i verkligheten, och att minnas. Det tar längre tid att lära sig och att förstå olika saker.

Språkutvecklingen, liksom rums- och tidsuppfattningen, som till exempel att förstå pengars värde, tid, symboler och att kunna hitta i sin omgivning, är ofta påverkad på olika sätt.

Utvecklingsstörning är en funktionsnedsättning. Det är viktigt att komma ihåg att det finns stora variationer inom funktionsnedsättningen och att det skiljer sig mycket från person till person.

Att tänka på när du undervisar en elev med utvecklingsstörning

En nedsatt intellektuell förmåga får konsekvenser i undervisningen. Stöd, stimulans och höga förväntningar från kunniga och engagerade lärare har stor betydelse för den studerandes resultat. I en studiemiljö som erbjuder goda villkor för lärande kan alla studerande utveckla sina förmågor, sitt tänkande och göra framsteg utifrån sina förutsättningar.

En viktig del i det pedagogiska arbetet är att skapa en miljö där eleven får både utmaningar och stöd i sitt lärande. Både i relation till ämneskunskaper och till sin sociala utveckling. Se till att kraven hamnar på en rimlig nivå. Målen sätts ofta för lågt, snarare än för högt.

Utvecklingsstörning kan innebära svårighet att bearbeta ny information och att använda sig av redan förvärvad kunskap och erfarenheter från andra situationer. Genom att göra undervisningen begriplig för eleven och utgå från elevens styrkor, förmågor och intressen stärks utvecklingsmöjligheterna. Delaktighet i planering av skolans vardag med fasta rutiner skapar trygghet och ger möjlighet till individuell anpassning i undervisningen.

Som pedagog behöver du ha ett flexibelt sätt att bemöta, tänka och undervisa. Behov och förutsättningar kan variera stort även in en samlad grupp elever. Eftersom det ofta förekommer flera funktionsnedsättningar i kombination med utvecklingsstörning är det viktigt att ha en helhetssyn runt eleven och ta hänsyn till olika behov och anpassningar.

Ett nära samarbete med föräldrar eller vårdnadshavare är viktigt för att skapa en bra lärandesituation för eleven. I synnerhet om eleven har svårt att själv berätta om händelser i skolan och hemmet, eller att uttrycka egna önskemål i olika situationer.

Mottagande

Elever som bedöms inte kunna nå upp till kunskapskraven därför att de har en utvecklingsstörning, har rätt att gå i grundsärskola eller gymnasiesärskola. För att avgöra om en person har en utvecklingsstörning, och har rätt att bli mottagen i grund- eller gymnasiesärskola, krävs en utredning. Den består av en psykologisk, pedagogisk, medicinsk och en social bedömning. Beslut fattas utifrån de fyra olika bedömningarnas sammanfattning och analys. Det är elevens hemkommun som prövar rätten för barn och ungdomar att bli mottagen i grundsärskolan eller gymnasiesärskolan. Läs mer om Skollagen, 7 kap 5§.

Skolverket har tagit fram Allmänna råd för mottagande av elever med utvecklingsstörning. Tanken är att stödja kommuner och skolor för att eleverna ska få ett så bra mottagande som möjligt.

Allmänna råden finns att beställa på Skolverkets webbplats.

Grundsärskolan och gymnasiesärskolan

Grundsärskolan är en skolform som föräldrar har rätt att söka till för sitt barn som fått diagnosen utvecklingsstörning. Utbildningen är indelad i ämnen eller ämnesområden. De flesta går i grundsärskolans klasser men elever kan också läsa enligt grundsärskolans kursplan i en grundskoleklass (integrerade elever).

Gymnasiesärskolan är en avgiftsfri och frivillig skolform som elever med utvecklingsstörning kan välja efter avslutad grundskola eller grundsärskola. Gymnasiesärskolan erbjuder nationella och individuella program. De olika programmen är främst inriktade på yrkesförberedelser.

På vår webbplats finns mer information om andra lagar och rättigheter.

Mer information om funktionsnedsättningen finns hos intresseorganisationen FUB och hos Habilitering och Hälsa.

Hitta läromedel för grundsärskolan

I vår söktjänst Hitta läromedel finns läromedel som passar för elever i grundsärskolan och gymnasiesärskolan. Här kan du också läsa om hur läromedel kan vara anpassade på olika sätt för elever med utvecklingsstörning. Förslag på anpassningar kan vara långsam progression, lättläst, olika styrsätt med mera.

Träningsskola

Inom grundsärskolan finns en särskild inriktning som kallas träningsskola. Träningsskolan är avsedd för elever som inte kan tillgodogöra sig hela eller delar av utbildningen i ämnen. Istället för enskilda ämnen omfattar träningsskolan fem ämnesområden:

  • estetisk verksamhet
  • kommunikation
  • motorik
  • vardagsaktiviteter
  • verklighetsuppfattning

Särskild utbildning för vuxna

Kommunerna ska erbjuda utbildning till vuxna med utvecklingsstörning på två nivåer:

  • grundläggande nivå inklusive träningsskolenivå
  • gymnasial nivå

Utgångspunkten ska vara den enskildes behov och förutsättningar.

Publicerat måndag 13 augusti 2012 Granskat måndag 7 januari 2019