Socialt

Att överblicka och följa med i mer komplexa situationer, som till exempel när flera människor är tillsammans, innebär alltid en stor ansträngning oavsett grad av syn-hörselnedsättning eller dövblindhet.

Genom att se och höra lär sig ett litet barn naturligt hur man skall bete sig i olika sociala sammanhang. När ett barn med dövblindhet skall lära och förstå samma sociala sammanhang saknas förebilder och lärande behöver ske på ett annat sätt. Ett exempel på detta är när barn med dövblindhet visar känslor då är det viktigt att dessa bekräftas så att de uppfattar att deras sätt att kommunicera når fram och att de får beskrivet för sig hur andra reagerar.

Barn och ungdomar med dövblindhet riskerar att bli isolerade när viktiga människor, aktiviteter eller föremål finns utanför deras räckvidd. För att motverka isolering i dessa situationer behöver de den fysiska närheten av en annan person som tolkar svaren eller kommunikationen. Det är därför extra betydelsefullt att personer i omgivningen är medvetna om de begränsningar barnet eller ungdomen har i sin syn och hörsel.

Publicerat torsdag 9 juni 2016 Granskat torsdag 12 juli 2018