Dövblindhet, kombinerad syn- och hörselnedsättning

Genom att se och höra förstår vi vår omvärld. Är ett sinne nedsatt tar vi hjälp av ett annat. Är både syn- och hörselsinnet nedsatt minskar möjligheten att tolka och förstå vad som händer runt omkring oss.

De personer som har en svår nedsättning i både syn och hörsel tillhör gruppen dövblinda och det är en egen funktionsnedsättning.

Till gruppen dövblinda hör personer:

  • som definieras som döva och blinda
  • med blindhet och nedsatt hörsel
  • med dövhet och nedsatt syn
  • med nedsatt syn och hörsel
  • som av åldersskäl utvecklar en allvarlig kombination av syn- och hörselnedsättning

Vid dövblindhet begränsas möjligheten att vara delaktig i aktiviteter i vardagen och särskilda anpassningar och insatser från samhället behövs. Alla barn och ungdomar med dövblindhet har samma rätt till likvärdig utbildning med full delaktighet som andra elever. Läs mer om den Nordiska definitionen av dövblindhet.

Det finns många olika orsaker till funktionsnedsättningen dövblindhet. När i livet dövblindheten uppkommit eller visar sig, avgör hur stödet behöver se ut. Frågan som behöver ställas är om dövblindheten fanns från födseln eller om syn och hörsel försämrades gradvis eller plötsligt under uppväxten.

Medfödd eller förvärvad dövblindhet

Vid medfödd, tidig dövblindhet har barnet eller ungdomen en så allvarlig grad av syn- och hörselnedsättning från födseln att utvecklingen av samspel, språk och kommunikation påverkas och försenas.

Vid senare förvärvad dövblindhet har barnet eller ungdomen inte påverkats i någon högre grad i sin språkutveckling. Barnet eller ungdomen har ett utvecklat tal eller teckenspråk som kommunikationsform.

Oavsett när dövblindheten upptäckts, behöver alla barn och ungdomar med dövblindhet att de människor de möter har förståelse för funktionsnedsättningen. För att uppnå en god livskvalitet och för att samspel och kommunikation skall fungera krävs anpassningar. Individuella pedagogiska åtgärder och anpassningar av lärmiljöer som förskola och skola är särskilt viktiga.

Resurscenter dövblind har ett nationellt uppdrag från Sveriges utbildningsdepartement att ge stöd till personal som arbetar med barn och ungdomar i åldrarna 0-21 år. Stödet riktar sig till förskolor och skolor, men även till de barn och deras familjer som ännu inte börjat förskolan eller skolan. Resurscentret erbjuder specialpedagogiskt stöd i form av:

Kompetensutveckling

Resurscenter dövblind erbjuder personal hos skolhuvudman kompetensutveckling med start höst och vår. Vissa kurser arrangeras i samverkan med Nationellt kunskapscenter (NKCdb)

Följande kursmoment kan ingå:
• Konsekvenser av funktionsnedsättningen dövblindhet.
• Samspel, kommunikation och språk.
• Samhällets stöd.
• Anpassning av miljö.

Kurserna är avgiftsfria.

Sök bland våra kurser och aktiviteter och i NKCdb:s kalender.

Inspirerande exempel - Livet efter skolan

Möt Malin som har gått på Birgittaskolan i Örebro. Hon arbetar idag i styrelsen som ordförande i Dövblind ungdom, DBU
Publicerat måndag 13 augusti 2012 Granskat tisdag 15 januari 2019
Illustration av tre böcker i en hög

Litteraturtips om taktilt språk

"Hvis du kan se det, kan du understøtte det" – En bok om taktilt språk", framtagen av Nordisk välfärdscenter. Jenny Näslund och Sofi Malmgren, rådgivare på SPSM, medverkar i boken. Hämta boken som kostnadsfri PDF på Nordens välfärdscenters webbplats.

Flicka känner på en kvinnas ansikte

Vad är CHARGE syndrom?

Charge är ett sällsynt syndrom som påverkar flera av kroppens organ. Karaktäristiskt är en otrolig livsvilja och uthållighet som gör att många
utvecklas långt bättre än förväntat. Läs mer i broschyren Vad är CHARGE syndrom? (PDF-dokument, 2 kB)

Illustration av person med en glödlampa bakom huvudet

Välkommen att ställa just din fråga till oss

Fråga en rådgivare, kundtjänsten för frågor inom specialpedagogik!