Strategi språkstörning – för likvärdigt stöd till elever med språkstörning

Just nu pågår ett arbete för att öka kunskapen om språkstörning. Syftet med arbetet är ett likvärdigt stöd till elever med språkstörning över hela landet.

Brister i stöd och kunskap om språkstörning

Våren 2018 genomförde Specialpedagogiska skolmyndigheten en nationell kartläggning bland skolhuvudmän om vilket stöd de behöver för att kunna möta elever med språkstörning. Kartläggningen visade dels stora brister i kunskapen om språkstörning och dess konsekvenser för lärande, dels en stor variation i vilket stöd och vilka resurser som finns tillgängligt samt hur stödet och resurserna organiseras.

SPSM:s nationella kartläggning "Vi behöver öka kunskapen kring språkstörning"

Nu ökar vi kunskapen om språkstörning

Hösten 2018 startade Specialpedagogiska skolmyndigheten ett projekt som heter Strategi språkstörning – specialpedagogiskt stöd. Syftet med projektet är att öka kunskapen om språkstörning hos förskolor, skolor och skolhuvudmän så att barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning ska få tillgång till en tillgänglig lärmiljö.

Projektet pågår fram till år 2021 och ska bland annat

  • ta fram ett webbaserat studiepaket för lärare
  • ta fram en skrift med ämnesspecifika metoder och anpassningar
  • producera en podd om språkstörning
  • rikta finansiellt stöd (SIS-medel) till utbildningsverksamheter som vill bedriva utvecklingsprojekt som gynnar barn och elever med språkstörning.
Publicerat onsdag 17 april 2019 Granskat tisdag 8 oktober 2019