Två elever som  skriver något. Två telefoner och en nyckelknippa ligger framför dem på bordet.

Språkstörning tillsammans med andra svårigheter

De flesta med språkstörning har även svårt med andra saker, som uppmärksamhet och koncentration, socialt samspel, motorik, eller att läsa och skriva. Ofta överlappar svårigheterna varandra och förändras över tid.

Eftersom svårigheterna ofta förändras över tid är det inte ovanligt att ett barn som har en språkstörning i förskoleåldern får en annan eller en ytterligare diagnos senare.

Exekutiva funktioner

Språket behövs till att reglera det egna beteendet. Det handlar till exempel om att resonera med sig själv, att planera vad som ska göras och repetera instruktioner i arbetsminnet. Det här kallas exekutiva funktioner och är ofta påverkade vid en språkstörning, vilket kan orsaka problem i skolan, förskolan och vardagen i stort.

Språk och uppmärksamhet påverkar varandra. Någon som inte hinner med eller förstår allt som sägs kan ha svårt att vara uppmärksam och koncentrera sig.

Adhd

Många med språkstörning har också adhd. Det innebär problem med att styra sin uppmärksamhet och kontrollera sina impulser. Adhd påverkar också språkförmågan. Det kan till exempel visa sig genom att man avbryter, pratar rakt ut i luften, plötsligt byter ämne eller resonerar högt för sig själv.

Autism

Autism innebär att en person har problem att samspela och kommunicera med andra, till exempel förstå andras tankar och avsikter, förstå ickespråklig kommunikation som gester och mimik, anpassa språket till situationen, ge lagom mycket information och hålla en röd tråd i berättande. Man har även begränsade och upprepade mönster i sina beteenden, intressen och aktiviteter. Det är vanligt att personer med autism också har en språkstörning.

Motoriska samordningssvårigheter

En del barn med språkstörning har även svårt att styra och samordna kroppens rörelser. Det kan handla om att vara sen att lära sig sitta, krypa eller gå. Det kan vara att tappa saker, snubbla in i saker eller ha svårt för att skriva för hand eller klippa med sax. Dessa svårigheter kan medföra att det blir svårt att utföra en sport.

Läs- och skrivförmåga

Många barn och elever med språkstörning har svårt att lära sig läsa och skriva. För att läsa krävs dels förmågan att avkoda, det vill säga att koppla rätt bokstavsljud till rätt bokstav samt sätta ihop bokstavsljud till ord. Dessutom krävs en förmåga att förstå och dra slutsatser utifrån innehållet i det man läser, det vill säga läsförståelse.

För att kunna skriva en sammanhållen text krävs många olika förmågor. Det kräver att man har något att berätta, kan ord och grammatik och disponera texten så att den hänger ihop. Det här är ofta svårt för barn och elever med språkstörning. Du kan läsa mer under Läs- och skrivsvårigheter, dyslexi.

Studiepaket språkstörning – presentationsfilm (tid 3:09 min)

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Studiepaket språkstörning riktar sig till dig som möter barn, elever och vuxenstuderande med språkstörning. Det innehåller gott om exempel på hur du kan planera, genomföra och följa upp undervisningen.

Publicerat tisdag 13 juni 2023