Litteratur och länkar om språkstörning

 • Arnqvist, A., Björn, M., Dahlin, K., Elwér, Å., Eriksson Gustavsson, A-L.,Gustafson, S., Samuelsson, S. (2009). Dyslexi och andra svårigheter med språket. Stockholm: Natur och Kultur.
 • Bjar, L. (2006). Det hänger på språket. Lärande och språkutveckling i grundskolan. Lund: Studentlitteratur. 
 • Bjar, L. & Frylmark, A. (red.). (2009). Barn läser och skriver. Lund: Studentlitteratur.
 • Bjar, L. & Liberg, C. (red.). (2010). Barn utvecklar sitt språk (andra upplagan). Lund: Studentlitteratur.
 • Bruce, B. (2009). Språkstörning på olika villkor. (red.). 
 • Bruce, B, Ivarsson,U, Svensson, A-K, Sventelius, E. (2016) Språklig sårbarhet i förskola och skola. Lund: Studentlitteratur
 • Anette Sandberg. Med sikte på förskolan – barn i behov av stöd. Lund: Studentlitteratur.
 • Carlberg, C. (2009). Språkstörning – en pedagogisk utmaning. Specialpedagogiska skolmyndigheten.
 • Carlsson Kendall, G. (2015). Elever med neuropsykiatriska svårigheter – vad gör vi och varför? Lund: Studentlitteratur.
 • Fischbein, S. (red.). (2013). Ungdomar läser och skriver. Lund: Studentlitteratur.
 • Gibbons, P. (2006). Stärk språket. Stärk lärandet. Språk- och kunskapsutvecklande arbetssätt för och med andraspråkselever i klassrummet. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
 • Hajer, M. & Meestringa, T. (2010). Språkinriktad undervisning: en handbok. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
 • Hedman, C., Morgan, E., Salameh, E., Sandell, A., Tvingsted, A. (2012). Flerspråkighet i skolan: Språklig utveckling och undervisning. Stockholm:Natur & Kultur.
 • Kilborn, W. & Löwing, M. (2010). Kulturmöten i matematikundervisningen – exempel från 41 olika språk. Lund: Studentlitteratur.
 • Löthagen, A., Lundenmark P. & Modigh A. (2010). Framgång genom språket –verktyg för språkutvecklande undervisning av andraspråkelever. Stockholm: Hallgren & Fallgren.
 • Mossige, M., Röskeland, M., & Skaathun, A. (2009). Flera vägar mot mål. Läs- och skrivsvårigheter i gymnasieskolan. Stockholm: Liber AB.
 • Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2007). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 1, Fonologi, grammatik. Lund: Studentlitteratur.
 • Nettelbladt, U. & Salameh, E. (2013). Språkutveckling och språkstörning hos barn. Del 2, Pragmatik – teorier, utveckling och svårigheter. Lund: Studentlitteratur.
 • Norbury, C.F., Tomblin, J.B. & Bishop, D.V.M. (red.). (2008). Understanding Developmental Language Disorders: From Theory to Practice. New York:Psychology Press.
 • Prosser, L., Farrow, S. & Williams, G. et al. Bearbetning till svenska: Frylmark, A. (2013). Svårigheter med social kommunikation. Härnösand: OrdAF.
 • Reichenberg, M. & Lundberg, I. (2011). Läsförståelse genom strukturerade textsamtal– för elever som behöver särskilt stöd. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Tjernberg, C. (2013). Framgångsrik läs- och skrivundervisning. En bro mellan teori och praktik. Stockholm: Natur & Kultur.
 • Vestlin, L. (2013). Kunskap, språk och identitet – Att undervisa flerspråkiga elever i F-6. Stockholm: Lärarförbundets förlag.
 • Vestlin, L. (red.). (2014). Se språket i ämnet – språk- och kunskapsutvecklande undervisning i högstadiet och gymnasiet. Stockholm: Lärarförlaget.
 • Wagner, Å K., Strömqvist, S. & Uppstad, P H. (2010). Den flerspråkiga människan. Lund: Studentlitteratur.
 • Wedin, Å. (2011). Språkande i förskolan och grundskolans tidigare år. Lund: Studentlitteratur.
Publicerat onsdag 24 oktober 2012 Granskat fredag 23 mars 2018