Anpassning av lärmiljö

Lärmiljön för elever med språkstörning behöver vara språkligt och kommunikativt tillgänglig. Eleverna kan annars få för lite stimulans när de inte förstår vad andra säger eller när omgivningen inte förstår vad de säger.

Därför bör du tänka på att

Använda mycket visuellt stöd som bilder, handalfabetet och tecken. Presentera information och fakta så att de kan tas emot via flera sinnen. Att använda AKK (alternativ kompletterande kommunikation), alternativa lärverktyg, anpassade material och läromedel är bra komplement och stöd.

Skapa en tydlig struktur, där dagar och lektioner följer ett mönster. Detta bidrar till trygghet och förutsägbarhet, samt avlastar minnet så att mer energi kan läggas på skolarbetet.

Ge barnet tillräckligt mycket tid att formulera sig. Elever med språkstörning behöver extra tid för att klara skolarbetet.

Tala i korta meningar och förklara svåra ord. Använda ett tydligt tal och anpassa talhastighet och ordval. Var observant på att barnet har förstått. Hjälp barnet att fokusera på den som talar och använda tydliga uppmärksamhetssignaler, till exempel genom ord eller tecken.

Ge barnet stöd i att bygga upp ordförrådet. Stärk begreppsbildning och kategorisering genom att tydliggöra innehållet och ge orden samtidigt med upplevelserna. Erbjud många tillfällen till repetition med variation.

Bjuda in barnet i naturliga samspelssituationer och ge många möjligheter till samtal med andra och knyt an till det egna intresset. Bekräfta att du förstår vad barnet säger, men tala också om när du inte förstår.

Personer med språkstörning kan vara extra ljudkänsliga och kan därför behöva en lugnare klassrumsmiljö. Exempel på anpassningar kan vara att erbjuda hörselkåpor och använda möbeltassar, gardiner och akustikplattor för att skapa en bättre ljudmiljö som gynnar alla.

 

Publicerat onsdag 27 april 2016 Granskat fredag 23 mars 2018