Språkstörning uppmärksammas 2018

Språkstörning har uppmärksammats på många olika sätt den senaste tiden. Flera tidskrifter har haft språkstörning som tema. Det har varit intervjuer med logopeder och pedagoger och besök på skolor och andra verksamheter där man på olika sätt arbetar för att underlätta för personer med diagnosen språkstörning.

Här kommer några exempel på publiceringar:

Inom Specialpedagogiska skolmyndigheten har det varit en kraftig ökning av frågor gällande just språkstörning de senaste åren. Det är en stor grupp elever som har diagnosen och skolorna behöver utökat stöd för att möta denna heterogena elevgrupp. Mot bakgrund av det här genomför myndigheten därför en kartläggning som bygger på en enkät som i början av mars mejlades ut till 253 skolhuvudmän och 985 skolor. Enkätsvaren kommer att utgöra ett underlag för att beskriva hur skolsituationen ser ut för elever inom området språkstörning. Det övergripandet syftet är att inventera och analysera vilka stödbehov som finns när det gäller denna elevgrupp. I slutet av maj 2018 beräknas en analys av kartläggningen vara klar. Den kommer sedan att ligga till grund för arbetet att ta fram tillgängliga och likvärdiga kompetensutvecklingsinsatser i hela landet. Satsningen inleddes i december 2017 med ett frukostseminarium kring språkstörning.

Språkstörning internationellt

Språkstörningsområdet uppmärksammas också internationellt för närvarande, bland annat genom det omfattande internationella samarbetet i CATALISE-konsortiet där intresse-, och anhöriggrupper, namnkunniga forskare inom bland annat pedagogik, psykologi, medicin och logopedi samt verksamma kliniker samverkar för att skapa nya och bättre definitioner av diagnosen.

Syftet är att det ska bli internationell konsensus kring diagnosen, och i förlängningen att personer med språkstörning ska få ett bättre omhändertagande i förskola och skola, och i vuxenlivet. Diagnosens internationella namn kommer att ändras till Developmental Language Disorder och förkortas DLD. Man räknar med att de nya riktlinjerna kommer att börja gälla även i Sverige när den senaste versionen av diagnosklassifikationssystemet ICD-11 blir klart under 2018. Läs mer om CATALISE på svenska.

Texten är tidigare publicerad på den digitala mötesplatsen språkstörning.

 

Publicerat onsdag 2 maj 2018 Granskat onsdag 3 oktober 2018