Rörelsehinder och rörelse­nedsättning skola

En framförhållning ger förutsättningar för att mottagandet i förskoleklass och skola ska bli så bra som möjligt för elever med rörelsehinder eller rörelsenedsättning. Att kunna se de individuella behoven hos eleven är grundläggande.

Förutsättningar för tillgänglighet ges genom:

 • kompetens hos personalen så att miljön kan anpassas efter elevens förutsättningar och behov
 • rätt stöd och förväntningar där eleven utmanas och får lyckas ger möjligheter till en positiv utveckling
 • när social, pedagogisk och fysisk miljö samspelar utifrån elevens förutsättningar för lärande kan utbildningen bli tillgänglig.

Inför mottagandet

Inför mottagandet behövs följande information, kännedom, kunskap och kompetens om:

 • elevens funktionsnedsättning
 • de pedagogiska konsekvenserna av funktionsnedsättningen
 • AKK, Alternativ och Kompletterande Kommunikation
 • förutsättningar för elevens delaktighet i verksamheten
 • schemalagd gemensam planeringstid
 • att utse en ansvarig person som håller i kontakter med olika parter.

Samspel och kommunikation

Ibland har eleven behov av alternativ kompletterande kommunikation, AKK och då är det viktigt att:

 • eleven inte blir ensam med sin kommunikation
 • ge stöd i samspel och kommunikation
 • ge förutsättningar så att eleven kan påverka sin situation.

Delaktig

För att eleven ska bli delaktig är det viktigt att ge följande stöd:

 • i interaktion med andra elever
 • i lek, samspel och kommunikation
 • ge möjligheter så att eleven kan utveckla självständighet.

Fysisk miljö

Det är viktigt att anpassa den fysiska miljön kring elever med rörelsehinder eller rörelsenedsättning. Vid förflyttning kan hjälpmedel som rullstol och rollator behövas. Det kan även finnas behov av större utrymmen, ramper, taklyft och hissar. Ytterligare anpassningar kan vara automatiska dörröppnare, anpassade hygienutrymmen och lektionssalar. Eleven kan ha behov av en miljö med tillgängliga lärverktyg.

Övrigt

Eleven har ibland kontakt med barn- och ungdomshabiliteringen som ansvarar för bland annat olika kommunikationshjälpmedel, olika hjälpmedel till förflyttning, och olika styrsätt. Sedan kan det också finnas behov av anpassningar av de olika hjälpmedlen. En möjlig åtgärd är att eleven har tillgång till en elevassistent eller resursperson som stödjer eleven under delar av eller hela skoldagen.

Publicerat fredag 1 september 2023